Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – kiedy jest potrzebna?

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest potrzebna w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich dotyczy zamiaru istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, który został zatwierdzony przez starostę.

Jako drugą sytuację rodzącą konieczność wnioskowania o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę ustawodawca wymienia zamiar istotnego odstąpienia od innych warunków pozwolenia. Określenie „istotne” nie jest wyjaśnione ustawowo. O tym, czy odstąpienie od warunku pozwolenia jest istotne, czy nie decyduje projektant biorąc pod uwagę przepisy prawa. Ma ona obowiązek zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące nieistotnego odstąpienia. Informacje obejmują część graficzną (rysunek) i tekstową (opis).

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu czy też innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Za istotne odstąpienie uważa się zmiany dotyczące zakresu gruntu objętego projektem zagospodarowania, parametry obiektu budowlanego (kubatura, powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji), przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania oraz ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy.

zmiany_w_planie_budowlanymPo złożeniu wniosku przez inwestora starosta uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę. Zostaje przeprowadzone postępowanie w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Starosta sprawdza treść wniosku i załączonych dokumentów. Na podstawie zawartych w nich informacji i w oparciu o przepisy prawa zostaje wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę.