Leasing zwrotny. Co to jest? Czy warto?

Leasing zwrotny jest specyficzną formą pozyskiwania środków finansowych. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania oraz uniknięcie utraty składników majątkowych, które są niezbędne do prowadzenia gospodarczej działalności.

Główny cel leasingu zwrotnego polega na uwolnieniu środków finansowych zainwestowanych wcześniej w trwałe aktywa. Służy on przede wszystkim poprawie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Jego charakterystyczną cechą jest nabycie przedmiotu umowy leasingu od podmiotu, który następnie stanie się korzystającym na podstawie umowy. Proces obejmuje zatem dwa etapy. Pierwszy etap polega na nabyciu środków trwałych od dotychczasowego właściciela przez firmę leasingową. Następnie firma oddaje mu zakupione składniki majątkowe. Tym samym dawny właściciel staje się korzystającym na podstawie umowy leasingu.

Korzyści z leasingu zwrotnego

Podstawową korzyścią płynącą z leasingu zwrotnego jest pozostawanie przedmiotu leasingu w posiadaniu korzystającego. Dochodzi wyłącznie do zmiany dotychczasowego właściciela przedmiotu leasingu. Poza tym, korzystający otrzymuje dodatkowe środki finansowe, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Firma leasingowa również czerpie konkretne korzyści z leasingu zwrotnego. Pozyskuje ona klienta, który ponosi na jej rzecz koszty finansowania zakupu składników majątkowych. Klient nabywa składnik majątkowy w cenie rynkowej. Następnie firma leasingowa odkupuje od niego ów składnik i przekazuje mu w użytkowanie. Zyskuje ona jednak prawo własności do danej rzeczy. W czasie trwania umowy leasingu leasingodawca wnosi opłaty za korzystanie z tego składnika majątku. W opłaty są wliczone wartość początkowa przedmiotu umowy, a także marża i odsetki, które są zyskiem firmy leasingowej.

Sprzedaż składnika majątku a podatki

Pierwszy etap leasingu zwrotnego polega na sprzedaży składnika majątkowego przez przedsiębiorcę firmie leasingowej. Otrzyma on zapłatę, która będzie przychodem podatkowym z tytułu sprzedaży rzeczy bądź praw majątkowych. Przychód jest wartością wyrażoną w cenie określonej w umowie sprzedaży. Gdyby zaś wartość umowna odbiegała znacząco od cen rynkowych, to trzeba wziąć pod uwagę ceny rynkowe.

Przedsiębiorca powinien też obliczyć koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnej sprzedaży składnika majątkowego. W omawianym przypadku będą to wszelkie wydatki, które przedsiębiorca poniósł w związku z nabyciem środków trwałych, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych.

Dochód przedsiębiorcy z tytułu zbycia środka trwałego lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach wg stawki podstawowej 19% lub stawką progresywną 19 – 40%, w zależności od tego z jakiej formy opodatkowania korzystają. Osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą wybrać formę opodatkowania wg stawki podstawowej 19%.

Oddanie składnika majątkowego w leasing zwrotny jest poprzedzone nabyciem go przez firmę leasingową. Wartość początkowa przedmiotu to cena zapłacona przedsiębiorcy. Wartość początkowa może być podwyższona, gdy finansujący dokona dodatkowych nakładów na przedmiot leasingu. Firma leasingowa może zastosować szczególne zasady amortyzacji (tzw. zastosowanie stawek indywidualnych), ale tylko w przypadku, gdy nabyte środki trwałe spełniają warunki przewidziane w przepisach prawnych.

leasing_zwrotnyPo zakończeniu umowy

Głównym celem leasingu zwrotnego jest finansowanie działalności gospodarczej korzystającego przez określony czas. Obejmuje ono składniki majątkowe, które są niezbędne do prowadzenia działalności. Po zakończeniu obowiązywania umowy składniki majątkowe są ponownie zbywane na rzecz dawnego właściciela, który w czasie leasingu zwrotnego był korzystającym. Zbycie przedmiotu leasingu przez firmę leasingową po upływie podstawowego okresu umowy leasingu operacyjnego może nastąpić po preferencyjnej cenie sprzedaży. Przy czym nie może być niższa niż wartość hipotetyczna przedmiotu leasingu operacyjnego. W przypadku leasingu finansowego strony mogą dowolnie ustalić cenę. W obu przypadkach ustalenie ceny odbiegającej od cen rynkowych nie wiąże się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.