Podatek VAT w leasingu – zasady opodatkowania.

Zgodnie z ogólną zasadą w prawie podatkowym transakcja leasingowa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Przepisy dotyczące tej kwestii są dość skomplikowane.

Zasady opodatkowania podatkiem VAT są różne w zależności od tego, czy mowa o leasingu finansowym czy operacyjnym. Poniżej przedstawiono najważniejsze zasady dotyczące opodatkowania transakcji leasingowych podatkiem VAT.

Leasing finansowy a podatek VAT

Leasing finansowy jest traktowany jak dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu. Będą to zatem umowy, których przedmiotem są grunty oraz umowy zawierające postanowienie o tym, że uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych przysługuje korzystającemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystający ponosi też koszty podatku VAT już na początku umowy leasingu. Podatek VAT jest naliczany z góry od wartości wszystkich rat leasingowych i zapłacony przez korzystającego na podstawie faktury VAT. Dokument jest wystawiany w terminie 7 dni od daty wydania przedmiotu leasingu. W przypadku leasingu finansowego stosuje się stawkę podatku VAT odpowiednią dla przedmiotu umowy (tj. środka trwałego). Faktura VAT jest wystawiana na początku umowy leasingu, więc dokumentowanie poszczególnych rat leasingowych jest dokonywany poprzez księgowe noty.

Podatek VAT naliczony przez finansującego jest w całości rozliczany przez korzystającego na ogólnych zasadach. Niemniej w przypadku, gdy przedmiotem umowy leasingu jest samochód osobowy stosuje się odrębne zasady odliczenia i zwrotu podatku VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru. W przypadku, gdy dostawa towaru jest potwierdzana fakturą powstanie obowiązku podatkowego następuje z chwilą jej wystawienia, ale nie poźniej niż 7 dnia od wydania towaru.

Podstawą opodatkowania w leasingu finansowym jest obrót. Pod tym pojęciem należy rozumieć kwotę należną z tytułu wykonania opodatkowanych czynności, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W związku z tym opodatkowaniu podlega cała wartość świadczenia, w tym opłaty manipulacyjna i wstępna, część kapitałowa i odsetkowa oraz cena zakupu przedmiotu leasingu przez korzystającego, gdy umowa przewiduje taki obowiązek po stronie leasingobiorcy po zakończeniu obowiązywania umowy.

Leasing operacyjny a podatek VAT

Hands of accountant with calculator and pen. Accounting backgrouLeasing operacyjny jest traktowany jak świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu. Podatek VAT obciąża poszczególne opłaty leasingowe. Zostaje on doliczony do miesięcznej raty leasingowej. Koszty są zatem rozłożone w czasie. Usługi leasingowe są opodatkowane podatkiem VAT w wysokości 22%. Każda rata jest dokumentowana fakturą VAT.

Obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż z upływem terminu płatności. Termin ten może być określony w umowie lub na fakturze. Podstawą opodatkowania w przypadku leasingu operacyjnego jest kwota należna za każdy rozliczeniowy okres według harmonogramu opłat leasingowych.