Ubezpieczenie w KRUS. Kto i jak może się ubezpieczyć w KRUS-ie?

     Obecnie, zgodnie z obowiązującym prawem w KRUS – ie może ubezpieczyć się właściciel gospodarstwa rolnego. Osoba, która posiada gospodarstwo rolne i wykaże, że opłacała składki ubezpieczenia rolniczego przez trzy lata nieprzerwanie, będzie mogła skorzystać z udogodnienia, jakim są mniejsze stawki ubezpieczenia po założeniu działalności gospodarczej. Warunkiem korzystania z tej możliwości jest także to, aby osoba prowadziła nierolniczą działalność gospodarczą w Polsce. Wspomniana ulga nie obejmuje wspólników.

     Osoba zainteresowana ubezpieczeniem w KRUS – ie musi złożyć dokumenty w ciągu czternastu dni od otworzenia firmy, a także dodatkowo do końca maja. Pierwsze oświadczenie musi być wyraźne i nie wystarczy fakt, ze rolnik będzie nadal uiszczał składki w KRUS. W przypadku, gdy nie dotrzyma on terminu, ubezpieczenie rolnicze ustaje z końcem kwartału, w którym rozpoczął prowadzenie firmy. Poza tym należy zaznaczyć, że jeśli osoba objęta ubezpieczeniem w KRUS rozpocznie działalność gospodarczą nierolniczą, nie zostanie automatycznie wykluczona z ubezpieczenia społecznego osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Wyłączenie następuje wskutek niezłożenia dokumentów na czas. Aby osoba pozostała w ubezpieczeniu rolniczym przy prowadzaniu działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem, musi ona osiągnąć w poprzednim roku podatkowym przychód z prowadzenia danej działalności nie przekraczający rocznej kwoty granicznej.

     Górna kwota należnego podatku jest co roku waloryzowana. Poza tym osoba, która chce przy jednoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem dalej opłacać składki do KRUS, musi stale prowadzić działalność rolniczą i pracować w gospodarstwie rolnym, które będzie posiadać użytki rolne o powierzchni powyżej hektara lub będzie zatrudniony w działach specjalnych, które są wymienione i wyszczególnione w załączniku to ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą. Rolnik może świadczyć usługi w ramach umów cywilnoprawnych. Nie może jednak pozostawać w stosunku służbowym i w stosunku pracy.