Chrześcijaństwo. Co to jest? Zasady, charakterystyka.

Chrześcijaństwo jest jedną z wielkich religii monoteistycznych. Powstała ona na Bliskim Wschodzie w ówczesnej rzymskiej prowincji rzymskiej Judei jako rezultat działalności Jezusa Chrystusa, jego odkupicielskiej śmierci na krzyżu i zmartwychwstania.

Pierwsza chrześcijańska wspólnota powstała w gronie apostołów. Należeli do niej Żydzi nawróceni za życia Jezusa Chrystusa oraz po usłyszeniu pierwszej katechezy św. Piotra wygłoszonej w związku z zesłaniem Ducha Św. Początkowo chrześcijanie byli uznawani za odłam judaizmu.

Podstawy chrześcijaństwa

W II połowie I wieku spisano księgi Nowego Testamentu, które wraz ze Starym Testamentem utworzyły chrześcijański kanon Biblii. Uznanie Biblii jest podstawą religii chrześcijańskiej. Biblia jest uważana za objawienie Boże, a Jezus Chrystus za Syna Bożego będącego zapowiedzianym odkupicielem ludzkości. Chrześcijaństwo jako religia monoteistyczna przyjmuje istnienie jednego Boga w trzech Osobach:
– Bóg Ojciec
– Syn Boży
– Duch Św.
Główne punkty wiary chrześcijańskiej zawiera nicejsko – konstantynopolitański symbol wiary nazywany Credo.

Koncepcja człowieka

Według chrześcijaństwa człowiek został stworzony jako mężczyzna i kobieta. Człowiek jest istota wolną, powołaną do życia w szczęściu i obcowania z Bogiem darzącym go miłością. Człowiek sprzeniewierzył się poprzez grzech, czego skutkiem są doczesne cierpienia i śmierć. Bóg objawia się w historii narodowi Izraela, a następnie wszystkim pozostałym, aby go wyzwolić. Pełnia objawienia została przyniesiona przez Jezusa Chrystusa, który przez śmierć na krzyżu odkupił grzech człowieka wobec Boga. Człowiek, który prowadzi życie zgodne z Bożymi nakazami otrzyma zbawienie po śmierci. Grzesznikom grozi zaś wieczne potępienie w piekle. Chrześcijanie oczekują powrotu Chrystusa (tzw. paruzja), powszechnego zmartwychwstania oraz sądu ostatecznego. Tuż po nim nastąpi odnowa stworzenia i wieczne życie w Bogu.

Doktryna chrześcijańska wskazuje na powinność nawiązania osobistej więzi z Bogiem poprzez przyjęcie Słowa Bożego mocą wiary. Człowiek może to uczynić poprzez modlitwę, kontemplację i uczestnictwo w życiu Kościoła polegające na uczestnictwie w liturgii, przyjęciu Eucharystii i innych sakramentów. Zgodnie z nakazami Bożymi człowiek jest zobowiązany do miłości bliźniego i poszanowania życia.

Wpływ chrześcijaństwa na kulturę

Chrześcijaństwo znacząco wpłynęło na cywilizację i kulturę, w tym zwłaszcza w kręgu europejskim. Wyrosło ono z zespolenia surowych zasad judaizmu oraz tradycji greckiej i rzymskiej. Chrześcijańska etyka jest w dużej mierze przyjmowana przez ludzi niewierzących, które traktują je jako uniwersalnego prawdy humanizmu. Chrześcijaństwo pozostaje też źródłem inspiracji dla różnych gałęzi sztuki.