Kabała hebrajska. Co to jest? Zasady, charakterystyka.

Kabała hebrajska jest szkołą myśli mistycznej należącą do najmniej rozumianych i znanych części Judaizmu.

Chcąc zrozumieć czym jest Kabała hebrajska należy zapoznać się z fundamentalną koncepcją myśli kabalistycznej, a dokładniej mówiąc z koncepcji Boga jako Ein Sof, kabalistycznego drzewa życia i Dziesięciu Sefirot.

Esencja Boskości

Według Kabały prawdziwa esencja Boskości jest transcendentna w takim stopniu, że nie sposób ją opisać. Istota Boga jest nazywana mianem Ein Sof („bez końca”). Nie może ona bezpośrednio oddziaływać na wszechświat, ale czyni do poprzez dziesięć emanacji swej esencji znanych jako Dziesięć Sefirot. Odpowiadają one cechom Boga:
– Keter (korona)
– Chokmah (mądrość)
– Binah (intuicja)
– Chesed (litość)
– Gedulah (wielkość)
– Gevurah (siła)
– Tiferet (chwała)
– Netzach (zwycięstwo)
– Hod (majestat)
– Yesod (podstawa)
– Malkut (suwerenność)
Dziesięć Sefirot obejmuje zarówno cech męskie, jak i żeńskie. Kabała skupia się szczególnie na żeńskich aspektach Boga. Wspomniane wyżej emanacje są przedstawiane w postaci schematu zwanego Kabalistycznym Drzewem Życia. Bardzo duże znaczenie ma umiejscowienie poszczególnych atrybutów i ich wzajemne przenikanie się. Emanacje nie są odrębnymi bóstwami, lecz częścią Boga. Występują one między Ein Sof a światem, ponieważ łączą się ze światem w taki sposób, w jaki Esencja Boskości nie jest połączona.

kabala_hebrajskaPodstawy Kabały

Kabała jest szkołą judaizmu określaną jako mistyczna i duchowa. Ma ona także podstawy filozoficzne. Źródłem Kabały pozostają działa judaizmu, w tym zwłaszcza Tora, Zohar, Ec Haim oraz Talmud Dziesięciu Sefirot. Zgodnie z założeniami Kabały świat materialny i duchowe światy pozostające ponad nim zostały stworzone przez Boga, który pragnął dać istotom, które stworzył zadowolenie i radość. W szkole Kabały plan Stwórcy jest określany mianem zamysłu stworzenia. Jego cel nie może zostać osiągnięty dopóki ludzie i tkwiące w nich dusze nie staną się godne błogości ofiarowanej przez Boga.

Głównym celem studiowania Kabały jest poznanie praw rządzących światem, sposobu jego urządzenia oraz sposobu w jaki powinien on zmieniać swoją naturę i mentalność. Osiągnięcie tego stanu nosi nazwę końcowego naprawienia (Gmar Tikun). Jest ono zakończeniem studiów nad Kabałą. Według kabalistów Kabała jest praktyczną nauką, poprzez którą człowiek może poznać każdy duchowy świat i jego prawa. Odkrywa ona tajemnice i przesłania Tory oraz wskazuje sposób osiągnięcia Gmar Tikun.

Nauka i doktryna

Nauka i doktryna Kabały są oparte na objawieniach proroków. Zdaniem wyznawców Kabały stare zapisy ksiąg mogą zostać odszyfrowane za pomocą tajemnej wiedzy. Dzięki niej będą mogli odpowiednio odczytać i poznać swojego Stwórcę. System emanacji światła boskiego jest rdzeniem nauki kabalistycznej. Dzięki nim człowiek może dowiedzieć się jaka jest jego rola w zbawieniu świata. Kabaliści badają księgi takie jak Sefer Jecira, Sefer ha – Bafir i Sefer ha – Zohar. Są to kolejno Księga Stworzenia, Księga Jasności i Księga Blasku. Zawierają one komentarze do Pięcioksięgu oraz interpretację prawa żydowskiego w duchu ezoteryki. Wymienione wyżej dzieła zawierają również treści związane z fizjonomiką i chiromancją.