Bezprawne zwolnienie z pracy. Jak i kiedy można uzyskać odszkodowanie?

     Co roku wzrasta liczba skarg, które są kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy wnoszą nie tylko o odszkodowanie za poniesione straty, ale przywrócenie do pracy.

     Pracownicy, którzy pozostawali w stosunku pracy mają prawo do żądania odszkodowania, które przewiduje prawo pracy, ale nie tylko taką rekompensatę dają też przepisy kodeksu cywilnego. Podstawą do wszczęcia sprawy będzie przedstawienie dowodów, że doszło do bezprawnego rozwiązania umowy o pracę. Poza tym wnioskujący musi wskazać jaką szkodę poniósł konkretnie z powodu przerwania stosunku pracy, wtedy bazując na przepisach zawartych w kodeksie cywilnym może wnosić o odszkodowanie z tytułu utraty pracy i braku odprawy czy straty możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę.

     Pracodawca zwalniając pracownika musi postępować zgodnie z przepisami prawa pracy, które określają jak takie rozwiązanie umowy ma przebiegać. Pracodawcy asekurują się podając w uzasadnieniu, że utrata pracy nastąpiła w wyniku likwidacji stanowiska pracy, dlatego że udowodnienie małej wydajności czy brak kompetencji pracownika jest trudne.

     Podanie powodu, jakim jest niekompetencja pracownika daje możliwości dochodzenia roszczeń ze strony zwolnionego pracownika. Poza tym, gdy pracownik ma umowę na czas określony pracodawca nie musi podawać przyczyny zwolnienia. Tylko w umowie na czas nieokreślony ciąży taki obowiązek na pracodawcy.

     Aby sprawa trafiła do sądu i były pracownik miał szansę na wygranie sprawy musi wskazać, że jego szkoda przewyższa odszkodowanie jakie przewidują przepisy znajdujące się w kodeksie pracy, poza tym musi wykazać związek pomiędzy zwolnieniem z pracy, a szkodą. W związku z tym, że tego typu sprawy dotyczą umów o pracę, dlatego w tym wypadku mogą o takich sprawach orzekać sądy pracy, które prowadzą z reguły sprawy w oddzielnym postępowaniu, które jest prowadzone opierając się o kodeks cywilny.

     Dzisiaj, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, gdzie zostały złamane przepisy, na przykład zwolnienie z pracy bez wypowiedzenia, wówczas pracownik może domagać się przywrócenia do pracy czy nawet odszkodowania, które będzie wynosiło tyle ile wynosiło wynagrodzenie, które wypłacone zostałoby w okresie wypowiedzenia.

     Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że przepisy zawarte w art.58 kodeksu pracy określają, że kwoty przyznane pracownikowi to kara ustawowa za bezprawne działanie pracodawcy, jednak nie pełni roli rekompensaty za straty. W związku z tym byli pracownicy mają prawo domagać się jeszcze odszkodowania. Według przepisów pracownicy zwolnieni z pracy mogą rościć prawo do rekompensaty okres, w którym pozostawali bez pracy, które nastąpiło po bezprawnym zwolnieniu.

     Trybunał Konstytucyjny nawet uznaje za słuszne dochodzenie odszkodowań za problemy ze zdrowiem, jeżeli wyniknęły one z powodu utraty pracy bez wcześniejszego wypowiedzenia. Sąd Najwyższy orzekł jednak w 2009 roku, że pracownik, którego po zwolnieniu przywrócono do pracy w skutek bezprawnego wypowiedzenia umowy i jeżeli ten pracownik uzyskał pensję za okres, w którym pozostawał bez zatrudnienia wówczas traci prawo do wnoszenia roszczeń z tytułu odszkodowania cywilnego.