Jak zostać kuratorem sądowym. Czym się zajmuje kurator sądowy?

     Kurator sądowy realizuje zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, kontrolnym i profilaktycznym. Wykonuje je w ramach realizacji orzeczeń sądu. Wyróżnia się kuratorów społecznych i kuratorów zawodowych. Kurator społeczny zajmuje się realizacją orzeczeń w sprawach rodzinnych i sprawach nieletnich, zaś zawodowi wykonują orzeczenia w sprawach karnych. Zakres uprawnień kuratora obejmuje odwiedzanie podopiecznych w ich miejscach przebywania oraz możliwość żądania informacji i niezbędnych wyjaśnień. Przeprowadza wywiady środowiskowe i współprawcuje z placówkami zajmującymi sie resocjalizacją, wychowaniem i opieką, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej. Kurator zawodowy może awansować na stanowisko starszego kuratora zawodowego, ten z kolei na stanowisko kuratora specjalisty. Awans jest przyznawany w odstępie co najmniej trzech lat od uzyskania tytułu zawodowego.

     Zarobki kuratora zawodwoego wynoszą około 3000 – 4000 złotych. Wynagrodzenie zasadnicze jest wzbogacane o liczne dodatki do pensji. Kurator społeczny otrzymuje natomiast ryczałt w ramach zwrotu kosztó dozoru lub nadzoru nad podopiecznym,a także za przeprowadzenie wywiadu śrosowiskowego. Wysokość ustala się ze stawki bazowej dla kuratorów zawodowych. Zarobki miesięczne wahają się od 500 do 700 złotych.

     Kurator zawodowy jest osobą, która posiada obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz jest nieskazitelnego charakteru. Jej stan zdrowia musi być na tyle dobry, aby mógł pełnić obowiązki pracownicze. Wymaga się, aby miał ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk prawnych, psychologicznych, pefagogicznych lub socjologicznych, albo studia podyplomowe z zakresu wyżej wymienionych nauk. Osoba zajmująca to stanowisko ma odbytą aplikacje kuratorską, zakończoną egzaminem kuratorskim. Odbywa się w sądzie okręgowym, stąd też koniecznie trzeba dostarczyć prezesowi sądu takie dokumenty, jak podanie o przyjęcie na aplikację, kwestionariusz osobowy, życiorys i list motywacyjny, informację z Krajowego Rejestru Karnego, świadectwo zdrowia oraz odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej. Aplikacja trwa rok. Podczas niej kandydat zapoznaje się z zasadami działania sądu, zakładów penitencjarnych, leczniczo – terapeutycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Aplikant poznaje także zasady pracy kuratora, współpracując z placówkami wychowawczymi lub resocjalizacyjnymi. Aplikant pozostaje pod opieką patrona, którego rolę pełni kurator zawodowy. Jego zadaniem jest nadzorowanie pracy aplikanta i wyznaczenie planu przebiegu aplikacji. Na zakończenie aplikacji odbywa się egzamin kuratorski. Składa się z części pisemnej i ustnej. Pierwsza część polega na opracowaniu analizy akt sprawy i stosownego wniosku procesowego lub innego pisma. Zdanie pierwszej części upoważnia do przystąpienia do części ustnej. Wówczas sprawdzana jest wiedza z zakresu metodyki pracy kuratora, organizacji wymiaru sprawiedliwości w Plsce, a także prawa regulującego działalność kuratorów zawodowych.

     Kurator społeczny, zwany także rodzinnym musi posiadać obywatelstwo polskie oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Bardzo istotny jest także stan zdrowia, nieskazitelny charakter i wykształcenie średnie wzbogacone doświadczeniem związanym z prowadzeniem działalności wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej. Osoba posiadająca kwalifikacje kuratora społecznego może pełnić tę funkcję po wpisaniu na listę kuratorów prowadzoną przez prezesa sądu rejonowego. Zajmują się wykonywaniem zadań wyznaczonych przez sąd bądź kuratora zawodowego. Etapy zdobywania kwalifikacji wymaganych do uzyskania uprawnienia objęcia stanowiska kuratora społecznego wygląda w ten sam sposób co w przypadku kuratora zawodowego.