Rejestracja na bezrobociu. Jakie dokumenty są potrzebne?

Udostępnij na:

     Do rejestracji na bezrobociu będzie potrzebna nie tylko odpowiednio wypełniona karta rejestracyjna, ale także dokumenty takie jak dowód osobisty, albo inny dokument z potwierdzeniem zameldowania i numerem PESEL, np. paszport. Jeśli miało miejsce wymeldowanie z pobytu stałego, to należy mieć przy sobie dokument, który to poświadcza. Poza tym należy także mieć świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, a także wszelkie zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń. Potrzebne będą również świadectwa pracy. Świadectwa pracy muszą być wypełnione zgodnie z prawem, które jest określone w Kodeksie pracy, a także posiadać pieczątkę zakładu pracy i pieczątkę imienną osoby, która wystawiła świadectwo.

     Bardzo ważnym dokumentem potrzebnym do rejestracji na bezrobociu jest także NIP nadany przez urząd skarbowy. Jeśli osoba posiada dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, to należy go mieć przy sobie. Podobnie jest w przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

     Mężczyźni, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową, powinni wziąć ze sobą książeczkę wojskową. Niekiedy osoba, która chce się zarejestrować na bezrobociu była zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli na pół etatu, na umowę zlecenie, albo inną umowę o świadczenie usług i tak dalej. Powinna wówczas przedłożyć zaświadczenie z odpowiedniego zakładu pracy zawierające informacje o wysokości zarobków, o odprowadzonych składkach na Fundusz Pracy, a także na ubezpieczenia społeczne. Informacje te powinny być podane w rozbiciu na poszczególne miesiące. Poza tym należy także złożyć w urzędzie wszystkie decyzje o likwidacji działalności gospodarczej i zaświadczenie z ZUS-u o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy również w rozbiciu na poszczególne miesiące. Trzeba także zawrzeć informację na temat podstawy ich wymiaru.

     Konieczne jest posiadanie zaświadczenia o okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Rzecz jasna tylko w przypadku, gdy do ewidencji działalności gospodarczej została zgłoszony wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, a okres zawieszenia jeszcze nie upłynął. Wśród dokumentów potrzebnych do rejestracji na bezrobociu znajduje się również decyzja o uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W decyzji musi być wskazany termin rozpoczęcia działalności gospodarczej, chyba że okres do wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji dnia podjęcia działalności już upłynął.

     Kobiety powinny złożyć zaświadczenie o okresie macierzyńskim, jeżeli zaszły takie okoliczności. Wszystkie osoby są natomiast zobowiązane do tego, aby złożyć wszystkie zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych dotyczące okresów pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, które przypadały po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innego rodzaju pracy zarobkowej czy też zaprzestania prowadzenia firmy. Należy wskazać podstawy wymiaru wyżej wymienionych zasiłków i świadczeń.

     Osoby, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi bądź zależnymi nieruchomości rolnej, powinny pamiętać o zaświadczeniu o powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. Jeśli osoba posiada gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych większej niż dwa hektary przeliczeniowe, to należy również posiadać decyzję z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, o niepodleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników. Jeśli osoba pobierała świadczenie z ośrodka pomocy społecznej, należy okazać decyzję, albo zaświadczenie o okresie pobierania danego świadczenia.

     Potrzebne będą również decyzje bądź zaświadczenia z ZUS- u dotyczące okresu pobierania renty. Jeśli osoba rejestruje się po utracie prawa do renty, to powinna posiadać wówczas decyzję lub zaświadczenie o okresie pobierania renty i orzeczenie o zdolności do pracy. Należy je rzecz jasna pobrać z ZUS- u. W przypadku, gdy osoba, która chce się zarejestrować pobiera rentę rodzinną, to powinna posiadać aktualną decyzję o wysokości renty. Niezmiernie ważne jest też oświadczenie dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego poszczególnych członków rodziny. Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się członków rodziny, to należy posiadać ich numery PESEL. W przypadku osób małoletnich należy posiadać ich skrócone akty urodzenia.

     Gdy osoba chcąca zarejestrować się na bezrobociu przebywała w zakładzie karnym, powinna mieć świadectwo zwolnienia z zakładu karnego. Jeśli wykonywała pracę podczas pobytu w więzieniu, powinna mieć także zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym.