Skarga na pracodawcę (szefa). Jak i gdzie pisać skargi?

Udostępnij na:

     Gdy pracownik stwierdzi, że pracodawca łamie przepisy prawa pracy, wówczas może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy lub do jego przedstawicielstw w województwach.

     Skarga na pracodawcę może przyjąć dwie formy. Pierwsza sporządzona a formie pisemnej, druga w formie ustnej. Jeżeli pracownik przekaże sprawę ustnie, wtedy inspektor powinien sporządzić pismo na podstawie przekazanych przez skarżącego informacji.

Skarga o niewypłacone wynagrodzenie

     Aby złożyć skargę na pracodawcę trzeba podać konkretne powody oraz je uzasadnić czyli w sposób przekonujący poparty dowodami udowodnić. Jednym z takich powodów może być niewypłacenie wynagrodzenia. Aby dowiedzieć się, jakie sumy dokładnie przysługują pracownikowi najlepiej jest mieć wgląd do dokumentów w firmowych dotyczących wynagrodzenie pracownika składającego skargę. W tym celu można domagać się od pracodawcy wglądu do takich dokumentów.

Skarga o mobbing

     Jeżeli pracownik uważa, że jest ofiarą lobbingu w pracy, wówczas może złożyć skargę. Na pierwszym miejscy należy udać się do pracodawcy, i przedstawić mu tę sprawę, drugim etapem jest już złożeni bezpośredniej skargi Państwowej Inspekcji Pracy. W takich sprawach nie wystarczy dokładnie opisać zaistniałą sytuację, ale też należy poprzez swoje słowa dowodami. Nie jest to łatwe zadanie, nie zawsze możne znaleźć osoby, które zgodzą się jako świadkowie występować w takich sprawach.

Procedura składania skargi

     Skarga złożona do Państwowej Inspekcji Pracy wiąże się z całą procedurą działania. Poza tym, że musi być sporządzona na piśmie, to określonym czasie urząd musi ją rozpatrzyć. Od momentu złożenia skargi, a do czasu jej rozpatrzenia powinno minąć 30 dni. W ramach rozpatrzenia skargi, urzędnik z Państwowej Inspekcji Pracy może dokonać kontroli w miejscu pracy, nawet bez wcześniejszego uprzedzenia, podczas kontroli ma prawo do wglądu w dokumenty, do zadań kontroli należy też stwierdzenie, czy wynagrodzenie było wypłacane w terminie. Poza tym pracownicy mają prawo do urlopu oraz powinni przechodzić szkolenie BHP. Pracodawca ma obowiązek przedstawić wymagane dokumenty oraz nie może utrudniać pracy urzędników. Jeżeli pracodawca ukrywałby dokumentację lub w rażącym stopniu utrudniał pracę, wówczas mógłby zostać ukarany karą grzywny czy nawet pozbawienia wolności do lat trzech. W myśl przepisów utrudnianie pracy kontrolerów to przestępstwo. Karą za niewypłacenie wynagrodzenia jest grzywna, która wynosi 1000 złotych, poza tym karalne jest dalsze uchylanie się od niepłacenia, w takim wypadku pracodawca może zapłacić nawet 5000 złotych. Inspektorzy mogą wielokrotnie nakładać karę grzywny.