Błędy przy zawieraniu umów. Jak ich uniknąć?

     Podczas sporządzania umowy należy unikać niejasności i nieścisłości. Zapisy umowne muszą być precyzyjne i dokładne. Zasada dotyczy nie tylko praw i obowiązków stron, ale także samego oznaczenia osób zawierających umowę.

     W przypadku, gdy stronami umowy są osoby fizyczne, należy podać ich imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, informacje na temat miejsca zamieszkania oraz numer dokumentu tożsamości. Przepisy prawa nie regulują konkretnie danych identyfikujących strony umowy. Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem jest jednak podanie danych osobowych dokładnie personalizujących strony umowy. W ten sposób można uniknąć niejasności. Jeśli osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji, obok nazwisk trzeba podać nazwę tej działalności. Osoby takie powinny przedstawić odpis zaświadczenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek należy wskazać nazwę, adres, numer wpisu do KRS i dane osoby uprawnionej do reprezentowania. Zaleca się przedstawienie odpisu z KRS. Dodatkowo w przypadku osób fizycznych warto podać numer PESEL. Charakteryzuje się tym, że jest unikalny i pozwala jednoznacznie zidentyfikować strony umowy.

     Dobrze napisana umowa zawiera dokładnie określone prawa i obowiązki strony. Należy zadbać o to, żeby zapisy były jednoznaczne. Im bardziej konkretne, tym mniej budzą kontrowersji. Należy wystrzegać się stosowania wyrażeń, które są nieostre i ocenne. Jeśli treść umowy określa sytuacje, w których powstają uprawnienia lub obowiązki stron, należy zwrócić na jednoznaczność szczególną uwagę. Osoby, które nie posiadają prawniczego wykształcenia mogą mieć problem z poprawnym stworzeniem umowy. Warto udać się do radcy prawnego lub adwokata, który sporządzi profesjonalny dokument spełniający wszystkie wymogi formalne.