Cena w umowie sprzedaży. Co warto wiedzieć? Jak ją ustalać?

     Umowa sprzedaży jest dokumentem, w którym musi zostać określona cena zakupu, albo podstawy ustalenia ceny w przyszłości. Możliwe jest też zawarcie klauzuli mówiącej o tym, że cena zostanie ustalona przez osobę trzecią.

     Charakter umowy sprzedaży przesądza o obowiązku poczynania ustaleń co do ceny. Poprzez ten dokument sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać ją. Kupujący zaś zobowiązuje się do odebrania rzeczy i zapłacenia ceny. Najczęściej cena jest dokładnie ustalona w treści umowy sprzedaży. Strony mogą wskazać podstawy ustalenia ceny w przyszłości, gdy umowa dotyczy rzeczy o zmiennej wartości, albo trudnej do wyceny. Najczęściej podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest uśredniona cena za sprzedawany produkt obowiązująca w danym dniu na określonym rynku. Bardzo istotne jest wskazanie dnia, z którego ma być ustalona cena oraz miejscowości. Ceny mogą się bowiem różnić terytorialnie. Jeżeli strony nie określą miejsca, bierze się pod uwagę to, w którym rzecz została wydana kupującemu. W ramach umowy strony mogą także postanowić, że cena zostanie ustalona na podstawie ekspertyzy. W tym przypadku jest ona określana przez osobę trzecią – eksperta.

     Cena co do zasady powinna zostać ustalona w polskiej walucie. Jej wartość powinna odpowiadać wartości przedmiotu umowy, zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczenia. Oznaczenie w umowie ceny jest głównym warunkiem koniecznym do tego, aby umowa wywołała skutki prawne. JW sytuacji, gdy cena nie jest ustalona przez strony, czynność prawna może być nieważna, ale wcale nie musi tak być. Ustawodawca wprowadził instrumenty prawne, których celem jest utrzymanie w mocy umów. Milczenie stron umowy na ten temat może być interpretowane w świetle prawa jako zgodna wola kontrahentów, aby cena została określona w miejscu i czasie wydania rzeczy kupującemu. Nie jest to jedyne rozwiązanie proponowane przez prawników. Jeśli strony nie miały zamiaru określać ceny za towar i brak odpowiedniej klauzuli nie wynika z niedbalstwa, to zgodnie z prawem doszło do zawarcia umowy darowizny, bez względu na to jaki jest tytuł podpisanego kontraktu.

     Jeżeli jedna ze stron nie zaakceptowała ceny, ponieważ uznała, że nie spełnia wymogu ekwiwalentności świadczenia, ma ona prawo do unieważnienia umowy, jeśli działania drugiej strony spełniły przesłanki wyzysku. Roszczenie z tego tytułu przysługuje po podpisaniu umowy. Ulega przedawnieniu w terminie dwóch lat od zawarcia umowy.