Co starosta sprawdza przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę?

Po wpłynięciu do urzędu wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę organ sprawdza, czy zostały spełnione wszystkie wymagania. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny zostaje wydane pozwolenie na budowę.

Pierwszą czynnością jest zbadanie, czy projekt budowlany jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Starosta sprawdza też zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska. Kolejnym etapem jest zbadanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami prawa, w tym także z zasadami techniczno – budowlanymi.

starosta_pozwolenie_na_budoweNastępnie organ sprawdza, czy projekt budowlany jest kompletny oraz czy do wniosku zostały załączone wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenia, a także informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zaświadczenie potwierdzające uprawnienia budowlane i dokumenty wymagane na podstawie szczególnych przepisów. Organ sprawdza czy projekt budowlany został wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane oraz legitymującą się aktualnym zaświadczeniem o posiadaniu takich uprawnień.

Jeżeli w czasie postępowania sprawdzającego organ stwierdzi naruszenia przepisów nakłada na wnioskodawcę obowiązek usunięcia nieprawidłowości. Obowiązek jest ujęty w treści postanowienia. Zawiera ono także termin usunięcia. Gdy wnioskodawca nie wypełni ciążącego na nim obowiązku, po upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.