Ewidencja gruntów i budynków w ePUAP – załatwiamy sprawy online.

Ewidencje i rejestry są w dobie elektronicznej administracji prowadzone z zastosowaniem systemów informatycznych. Umożliwiają one udostępnianie, gromadzenie i weryfikowanie danych za pośrednictwem Internetu. Z jednej strony jest to korzystne dla urzędów i innych instytucji administracji publicznej, a z drugiej dla obywatela.

Nadanie numeru porządkowego

Każdy budynek powinien posiadać numer porządkowy. Wniosek o jego nadanie można złożyć online, a dokładniej mówiąc za pośrednictwem systemu informatycznego ePUAP. Sprawa zostanie załatwiona w terminie nie późniejszym niż 14 dni od złożenia wniosku. Do wypełnionego formularza należy załączyć kopię mapy wyróżniającej budynek, któremu ma być nadany numer porządkowy.

Uzyskanie danych z operatu ewidencyjnego

System informatyczny ePUAP umożliwia uzyskanie danych z operatu ewidencyjnego. Wniosek o ich udostępnienie jest rozpatrywany w ciągu 7 dni. Do formularza należy załączyć odpowiednie dokumenty. Właściciel bądź posiadacz samoistny (np. w okresie biegu zasiedzenia) powinien załączyć do dokumentu pisemne zamówienie z numerem działki, numerem obrębu i nazwy jednostki ewidencyjnej, a także dokument potwierdzający jego tożsamość. Osoba posiadająca interes prawny powinna dodatkowo załączyć pisemny i umotywowany wniosek o udostępnienie danych osobowych właściciela. Konieczne jest wniesienie opłaty, której wysokość jest określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za geodezyjne i kartograficzne czynności.

Zatwierdzenie projektu podziału działki

Podział nieruchomości polega na tym, że z działki zostaje wydzielona odrębny grunt, a następnie przenosi się jego własność na rzecz nowego właściciela. Podział nieruchomości jest dokonywany na wniosek i na koszt wnioskodawcy. Zanim dojdzie do podziału gruntu konieczne jest zatwierdzenie projektu tego podziału. Termin realizacji wynosi do 30 dni. Do formularza wypełnionego za pośrednictwem portalu ePUAP należy załączyć kilka dokumentów, w tym:
– potwierdzenie tytułu prawnego do działki (np. akt notarialny)
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– postanowienie o zgodności wstępnego projektu z ustaleniami planu miejscowego
– protokół dotyczący granic działki
– cztery kopie mapy z projektem podziału i wykazu zmian gruntowych
ewidencja_gruntow_budynkowDodatkowo, jeśli oznaczenie działek w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej nieruchomości, która będzie poddana podziałowi, należy załączyć jeszcze wykaz synchronizacyjny. Gdyby podziałowi podlegały także obiekty budowlane trzeba dołączyć do wypełnionego formularza opinię osoby uprawnionej z zakresu budownictwa. Z kolei w przypadku podziału zabytkowej nieruchomości należy załączyć do wniosku postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gdyby decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki okazała się niepomyślna, można jeszcze odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Pismo trzeba wnieść za pośrednictwem organu, jaki wydał decyzję. Termin na zaskarżenie niesatysfakcjonującej decyzji wynosi standardowo 14 dni od jej otrzymania.