Kierownik budowy lub robót – prawa i obowiązki.

Kierownik budowy lub robót jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Do jego głównych obowiązków należy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie jest przygotowywany w oparciu o informacje przekazane kierownikowi przez projektanta. Plan sporządza się przed rozpoczęciem budowy. Kierownik przygotowując plan bierze pod uwagę specyficzne cechy obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia robót. Sporządzenie planu nie jest konieczne, jeśli przewidywany czas trwania robót wynosi co najwyżej 20 dni i zatrudniono mniej niż 20 pracowników lub pracochłonność nie przekracza 500 osobodni. Osobodnie to jednostka obliczeniowa równa 1 dniowi przebytemu na budowie przez jedną osobę.

Wśród podstawowych obowiązków kierownika budowy należy też protokolarne przejęcie budowy od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie dokumentacji budowy. Na tym uczestniku procesu budowlanego spoczywa obowiązek zapewnienia geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i pozwolenia na budowę oraz przepisami prawa. Kierownik budowy koordynuje realizację zadań podejmowanych w celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przestrzegania zasad bhp.

Kierownik wprowadza zmiany w informacji i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikające z postępu robót budowlanych. Podejmuje on także niezbędne działania, które uniemożliwiają wstęp na budowę nieupoważnionym osobom. Kierownik budowy ma obowiązek wstrzymania robót budowlanych w razie możliwości zagrożenia oraz bezzwłocznego powiadomienia o tym organu. Zawiadamia on także inwestora o dokonaniu takiego wpisu, w razie gdy wstrzymanie nastąpiło w wyniku wykonywania robót niezgodnie z projektem.

Kierownik odpowiada za realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy. Musi on zgłaszać inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające. Kierownik ma też obowiązek zapewnienia dokonania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, zanim obiekt budowlany zostanie zgłoszony do odbioru. Przygotowuje on dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego oraz zgłasza obiekt budowlany do odbioru umieszczając odpowiedni wpis do dziennika budowy i zapewnić usunięcie stwierdzonych wad.

kierownik_budowyKierownik budowy posiada dwa uprawnienia. Pierwsze z nich dotyczy prawa do występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeśli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych bądź usprawnienia procesu budowy. Drugie uprawnienie to ustosunkowanie się w dzienniku budowy do zawartych w nim zaleceń. Kierownik może zatem wyrazić swoje stanowisko w stosunku do każdego z zaleceń, za których realizację odpowiada.

Podobne obowiązki i uprawnienia posiada kierownik robót budowlanych. Zarówno kierownik budowy, jak i kierownik robót budowlanych nie mogą pełnić jednocześnie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.