Komornik. Kto to jest? Czym się zajmuje?

     Komornik to osoba, która wzbudza frustrację i niemiłe uczucia u osób, które miały z nim do czynienia. Mimo iż jest to funkcjonariusz publiczny i przychodzi do dłużników z orzeczenia sądu, to nie czujemy do niego szacunku. Jest więc to zawód bardzo trudny i wymagający szczególnych zdolności psychologicznych i interpersonalnych. O egzekucji komorniczej mówią przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Komornik wykonuje swą pracę na zlecenie wierzyciela, czyli osoby, której jesteśmy dłużni pieniądze albo inne należności. Ma też wobec wierzyciela pewne obowiązki. Oddając sprawę do komornika wierzyciel wchodzi na drogę sądową po to, by odzyskać należność.

     Egzekwując należność komornik posiada nakaz sądowy, a więc wykonuje wcześniejszą decyzję sądu, czyli egzekwuje prawo. Do zadań komornika należy także przeprowadzanie spisu inwentarza i na jego podstawie przygotowanie protokołu stanu faktycznego przed rozpoczęciem procesu. Robi to jednak na wyraźne zarządzenie sądu albo prokuratora.

Kto może być komornikiem?

     Aby zostać komornikiem trzeba wykazać się szczególnymi cechami:

 • ukończone 25 lat,
 • obywatelstwo polskie,
 • nieskazitelny charakter,
 • studia prawnicze lub administracyjne,
 • odbycie aplikacji komorniczej i złożenie egzaminu.

Zadania komornika.

     Zadania komornika są ściśle określone przez prawo i należą do nich:

 • wykonywanie orzeczeń sądu związanych z roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego,
 • doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru,
 • sprawowanie nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi (na wniosek organizatora licytacji),
 • poszukiwanie majątku dłużnika na wyraźne zlecenie wierzyciela,
 • zabezpieczenie spadku i sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.

     Przy wykonywaniu swoich obowiązków komornik musi używać identyfikatora ze zdjęciem i danymi personalnymi. Komornik interesantów przyjmuje w kancelarii komorniczej. Jako funkcjonariusz publiczny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy okoliczności danej sprawy. Obowiązek ten jednak ustaje, gdy komornik zostaje powołany na świadka przed sądem albo prokuratorem.

     Wyegzekwowane należności komornik musi przekazać wierzycielowi w terminie do czterech dni. Każde opóźnienie związane jest z wypłatą przez niego odsetek od otrzymanych i nierozliczonych kwot.