Kredyt w spadku. Jak spadkobierca spłaca dług?

     Spadkobiercy, którzy otrzymają w spadku kredyt mogą zachować się na trzy sposoby – mogą odrzucić spadek, przyjąć spadek wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. W tym celu należy złożyć odpowiednie oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od dnia zgonu spadkodawcy bądź od dnia dowiedzenia się o tytule dziedziczenia. Z reguły osoby, które są uprawnione do dziedziczenia dowiadują się o tym już w momencie śmierci spadkodawcy. Niemniej zdarzają się takie sytuacje, kiedy spadkodawca pozostawia testament bez powiadomienia o nim potencjalnych spadkobierców.

     Jeżeli spadek jest związany z długami, spadkobierca może odrzucić spadek. Jeżeli jest to spadkobierca ustawowy, to powinien pamiętać o tym, że w razie odrzucenia prze niego spadku, dziedziczą jego zstępni – dzieci i wnuki. Spadkobierca, który odrzuca spadek jest traktowany w ten sposób, jakby nie dożył otwarcia spadku. Wtedy wierzyciel poszukuje następnych spadkobierców.

     W przypadku przyjęcia spadku wprost, następuje spłata kredytu zarówno z odziedziczonych aktywów, jak i ze swojego majątku, jeżeli ich wartość będzie niewystarczająca. Podobny skutek ma brak złożenia oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku po upływie sześciu miesięcy od dnia jego otwarcia. Trzecia możliwość dotyczy złożenia w sześciomiesięcznym terminie oświadczenia przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to rozwiązanie polegające na tym, że spadkobierca spłaca kredyt wyłącznie w ramach odziedziczonych aktywów masy spadkowej. To bardzo bezpieczny sposób na przyjęcie spadku, jeżeli nie ma się żadnej wiedzy w zakresie składników masy spadkowej. Spadek z dobrodziejstwem inwentarza jest przyjmowany przez pewnych konkretnych spadkobierców, nawet gdy nie złoży w terminie oświadczenia. Należą do nich te osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, a zatem osoby małoletnie, ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie. W takiej samej sytuacji są osoby, co do których istnieją podstawy do całkowitego ubezwłasnowolnienia, osoby prawne i te, które dziedziczą wspólnie z innymi spadkobiercami, którzy nabyli spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

     Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z koniecznością przygotowania spisu inwentarza majątku spadkowego. Spis może zostać przygotowany przez komornika lub urząd skarbowy. Należy wykazać w nim przedmioty, które wchodzą w skład spadku, wskazać ich wartość i wysokość długów. Zgłoszenie wniosku o spis jest uprawnieniem przysługującym spadkobiercom, uprawnionym do zachowku, wykonawcy testamentu i wierzycielowi spadkowemu.

     Do czasu przyjęcia spadku egzekucja mająca na celu zaspokojenie długu spadkowego jest możliwa tylko ze spadku. W tym okresie i do chwili działu spadku wierzyciel chcący egzekwować swą wierzytelność z masy spadkowej, musi mieć tytuł egzekucyjny, czyli wyrok. przeciw spadkobiercom, zarządcy majątku spadkowego, kuratorowi spadku lub wykonawcy testamentu. Gdy nie upłynął termin na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zaś wierzyciel wniósł powództwo o zapłatę przeciwko spadkobiercy, może skutecznie żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego przez sąd do momentu złożenia przedmiotowego oświadczenia.

     Jeżeli istnieje kilku spadkobierców i nie dokonali działu spadku, odpowiadają za dług spadkowy solidarnie. Wierzyciel może żądać spłaty od jednego z nich lub od wszystkich łącznie. Po dokonaniu działu spadku spadkobiercy odpowiadają za długi spadkowe proporcjonalnie do odziedziczonych udziałów. Spadkobiercy dziedziczący z dobrodziejstwem inwentarza odpowiadają tylko do wysokości wartości odziedziczonej schedy.

     Gdy wartość kredytu przewyższa aktywa masy spadkowej, należy odrzucić spadek. Jeżeli dług jest mniejszy niż wartość spadku, to warto przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza.