Minimalne wynagrodzenie w Polsce. Ile wynosi, jak jest określane.

Każdy pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia. Zasady i tryb jego ustalania zostały określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest co roku ustalana podczas negocjacji odbywających się w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca każdego roku propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany jej wysokości, a także inne informacje niezbędne do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Tryb ustalania minimalnego wynagrodzenia

Rada Dialogu Społecznego uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie 30 dni od otrzymania jego propozycji od Rady Ministrów. Jeżeli negocjacje zakończą się kompromisem w uzgodniona wysokość minimalnego wynagrodzenia zostaje ogłoszona w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski do 15 września.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustali Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września, jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tego w terminie. W zależności od wartości prognozowanego wskaźnika cen na następny rok ustala się jeden bądź dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia. Prognozowany wskaźnik cen na następny rok jest określany w wartości procentowej. Jeżeli wynosi on mniej niż 105% ustala się wyłącznie jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie od dnia 1 stycznia. Drugi termin wprowadza się w przypadku, gdy wspomniany wyżej wskaźnik wynosi co najmniej 105%. Przypada on na 1 lipca.

Zasady określania minimalnego wynagrodzenia

minimalne_wynagrodzenieObecnie obowiązująca ustawa o wynagrodzeniu minimalnym wprowadza zasadę, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się tak, aby wzrost przeciętnej wysokości minimalnego wynagrodzenia był nie niższy niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Gdyby w toku negocjacji okazało się, że wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu zwiększa się o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wyznacza minimalny poziom płac pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Jeżeli pracownik jest zatem zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana proporcjonalnie do liczby godzin pracy w danym miesiącu. Na przykład, minimalny poziom płacy pracownika zatrudnionego na pół etatu wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia. Jedyne odstępstwa dotyczą pierwszego roku pracy, w którym wysokość wynagrodzenia nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnej płacy. Należy dodać, że liczy się ogólny staż zatrudnienia, a nie staż zakładowy. Nie bierze się pod uwagę umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zawieraną z pracownikami młodocianymi.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1850 zł (brutto). Kwota minimalnego wynagrodzenia jest brana pod uwagę m.in. przy ustalaniu kwoty wynagrodzenia pracownika wolnej od potrąceń. Uznaje się także, że w braku określenia poziomu płac pracownik ma roszczenie do pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia w wysokości wynagrodzenia minimalnego.