Odpowiedzialność młodocianego. Co to jest? Jaki jest jej zakres?

     Kodeks karny traktuje młodocianych dość specyficznie. Kary przewidziane dla nich w razie popełnienia poszczególnych przestępstw są nieco łagodniejsze. Młodociany jest to sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21. roku życia i nie ukończył 24. roku życia w czasie orzekania w I instancji. Nie należy mylić nieletniego z młodocianym. Nieletnim jest ten, kto w momencie popełnienia czynu zabronionego miał ukończone 15 lat, ale nie ukończył 17 lat. Małoletnim jest natomiast każda osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego miała więcej niż 17 lat, ale nie ukończyła 18 roku życia.

     Sąd, którego zadaniem jest wymierzenie kary młodocianemu kieruje się tym, żeby kara miała bardziej charakter wychowawczy i resocjalizacyjny, aniżeli represyjny. Jeżeli młodociany w chwili popełnienia czynu zabronionego nie miał ukończonego 18. roku życia, orzeczenie wobec niego kary dożywotniego pozbawienia wolności nie jest możliwe. Wobec młodocianego sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. za złagodzeniem tym musza jednak przemawiać względy wychowawcze. Sąd może orzec środek probacyjny, na przykład warunkowe zawieszenie kary. Okres próby wobec młodocianego sprawcy wynosi od jednego roku do pięciu lat. W okresie tym zawsze jest poddany pod dozór kuratora.

     Ustawodawca kierował się tym, że młodzi ludzie zasługują na łagodniejsze traktowanie. Nie oznacza to jednak, że ich odpowiedzialność za popełnione czyny jest wyłączona czy ograniczona.