Pozwolenie na budowę – na jakich warunkach jest wydawane?

Pozwolenie na budowę jest wydawane po przeprowadzeniu określonych czynności. Dotyczą one głównie uzyskania pozwoleń, uzgodnień i opinii.

Przepisy prawne wymagają w odniesieniu do niektórych obiektów przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub na obszar Natura 2000. Przepisy szczególne niekiedy wymagają uzyskania przez inwestora pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. W przypadku, gdy inwestor ubiega się o pozwolenie na budowę gazociągu o zasięgu krajowym lub międzynarodowym konieczne jest uzyskanie zgody ministra właściwego do spraw budownictwa. Zarówno uzgodnienie, jak i wyrażenie zgody lub opinii następują w terminie 14 dni od przedstawienia proponowanych rozwiązań. Organy administracji mogą nie zrobić nic. Wtedy po upływie podanego terminu uważa się, że przyjmują one rozwiązania bez zastrzeżeń. Mogą też wydać odpowiednie akty zawierające zastrzeżenia do przedstawionego projektu.

Wnioskodawca musi złożyć oświadczenie o tym, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Złożenie fałszywego oświadczenie podlega odpowiedzialności karnej. Niezłożenie oświadczenia powoduje niewydanie pozwolenia na budowę.

pozwolenie_na_budowe_jakie_warunkiW przypadku budowy na obszarach w okolicy morza wnioskodawca musi najpierw uzyskać stosowne pozwolenie i w okresie jego ważności złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, to wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musi zostać złożony w okresie jej ważności. W przeciwnym razie pozwolenie na budowę nie zostanie wydane.

Dopiero po spełnieniu wymienionych wyżej warunków pozwolenie na budowę może być wydane. Należy dodać, że brak wymaganych załączników lub błędne wypełnienie wniosku, albo niespełnienie innych wymagań wynikających przepisów prawa powoduje nieudzielenie pozwolenia na budowę.