Profil zaufany ePUAP – co to? Jak działa?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej znana pod dość często powtarzanym ostatnio skrótem ePUAP jest systemem informatycznym umożliwiającym obywatelom dopełnienie formalności przez Internet.

Niemniej jest to jedynie jedna sfera funkcjonowania ePUAP. Platforma będąca wyrazem rozwoju e – administracji w Polsce jest również przydatna dla urzędników, którzy jako swego rodzaju przedstawiciele publicznych podmiotów mogą udostępniać bezpłatnie usługi. Nie ulega wątpliwościom, że funkcjonalność platformy jest jeszcze dość ograniczona, ponieważ zarówno zakres podmiotów administracji publicznej, jak i zakres dostępnych usług są dość wąsko określone. Zakłada się jednak rozwój e – administracji, czemu sprzyjają obowiązujące regulacje prawne. W ciągu kolejnych lat zapewne sytuacja poprawi się. Już teraz podkreśla się zalety platformy ePUAP takie jak łatwa dostępność, jednolitość oraz bezpieczeństwo. Elektroniczny kanał służący udostępnianiu usług publicznych został wyposażony w sprawdzone funkcje umożliwiające komunikowanie się obywateli i przedsiębiorców z administracją, a także wzajemną i sprawną komunikację między organami i innymi instytucjami administracji publicznej w trosce o szybkie i sprawne załatwianie spraw.

Platforma dla obywateli

Za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP obywatel może szybko znaleźć potrzebny formularz umożliwiający złożenie podania w formie elektronicznej. Służy do tego narzędzie zwane Katalogiem Usług. Zawiera ono podstawowe informacje na temat poszczególnych usług administracji publicznej wykonywanych za pośrednictwem platformy ePUAP. Użytkownik korzystając z narzędzia Katalog Usług może szybko znaleźć potrzebne informacje. Według twórców projektu zapewnia on także sprawną nawigację, która jest istotna w przypadku każdego serwisu internetowego.

Platforma dla administracji

Organy administracji publicznej oraz inne instytucje tworzące jej system również czerpią szereg korzyści z funkcjonowania elektronicznej platformy ePUAP. Umożliwia ona całkowicie bezpłatne udostępnienie usług publicznych. System internetowy funkcjonujący za pośrednictwem Internetu wyręcza urzędy z konieczności budowania własnych systemów. Jednolity system pomaga ograniczyć koszty funkcjonowania administracji, a także ułatwia obywatelom poruszanie się w sieci instytucji i urzędów. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) umożliwia przyjmowanie dokumentów w formie elektronicznej. Z kolei Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów jest bazą zawierającą obowiązujące wzory i formularze.

Po co nam ePUAP?

Rozwój e-administracji jest z jednej strony naturalną konsekwencją rozwoju państwa i dostosowywania systemu administracji do aktualnych potrzeb obywateli, a z drugiej wynikiem doganiania standardów zachodnioeuropejskich wyznaczanych w dużej mierze przez prawo Unii Europejskiej. Podstawowym celem stworzenia i uruchomienia platformy ePUAP było skrócenie czasu potrzebnego na załatwienie urzędowych formalności oraz obniżenie kosztów udostępnienia zasobów informacji. Twórcom platformy przyświecał także cel poprawy funkcjonalności dziedzinowych systemów administracji publicznej.

Kto za to płaci?

Platforma ePUAP jest swego rodzaju inwestycją, która została uwzględniona w Planie Informatyzacji Państwa obowiązującego w latach 2007 – 2010. Była ona jednym z głównych przedsięwzięć informatycznych umożliwiających zbudowanie w Polsce sprawnego systemu e – administracji. Funkcjonowanie ePUAP jest zadaniem publicznym, więc środki finansowe służące na pokrycie kosztów związanych z działalnością platformy pochodzą ze źródeł publicznych, w tym głównie z danin (podatki, opłaty, cła) oraz środków z UE.

Zrealizowanie projektu ePUAP umożliwiło udostępnienie usługi Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Otworzyło to drogę do udostępniania kolejnych usług przez administrację publiczną. Obecnie elektroniczna platforma umożliwia między innymi:
– złożenie wniosku o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
– udostępnienie danych adresowych osób, które są ewidencjonowane w rejestrze PESEL
– udostępnienie rejestru wyborców
– wypełnienie wniosków kierowanych do ZUS
– zgłoszenie działalności gospodarczej

Całkowity koszt stworzenia i uruchomienia platformy ePUAP jest szacowany na około 32 mln zł. Projekt został aż w 75% sfinansowany ze środków pochodzących z EFRR. Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostały przyznane w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. 25% kosztów zostało natomiast pokrytych przez środki finansowe pochodzące z budżetu państwa.

To jeszcze nie koniec

Platforma ePUAP funkcjonuje już od kilku lat, ale nadal jest rozwijana. Obecnie są prowadzone prace nad poszerzeniem zakresu usług administracji publicznej wykonywanych online za pośrednictwem portalu. Zmiany są sukcesywnie realizowane i wprowadzane w ramach projektu ePUAP2. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych przyznanych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 140 mln złotych pokryło 85% wydatków związanych z realizacją projektu.

Jak założyć profil zaufany ePUAP?

Profil zaufany ePUAP umożliwia zastąpienie tradycyjnego podpisu. Bez posiadania takiego konta na profilu zaufanym ePUAP nie można dopełnić formalności za pośrednictwem platformy ePUAP. Tego typu konto jest bardzo atrakcyjną alternatywą dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ponieważ nie wymaga opłaty. Chcąc utworzyć profil zaufany ePUAP trzeba najpierw założyć kontro na portalu ePUAP. Następnie należy złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego. Kolejnym krokiem jest udanie się do jednego z urzędu, np. urzędu miasta lub urzędu gminy, do starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, albo do oddziału ZUS. Można także dopełnić ostatniej formalności w urzędzie wojewódzkim oraz w polskim konsulacie. Wizyta w jednym z wymienionych urzędów jest konieczna, aby móc potwierdzić swoją tożsamość i zweryfikować dane osobowe z informacjami wprowadzonymi do systemu podczas zakładania konta.

epuap_profil_zaufanyDo urzędu trzeba się wybrać z dowodem osobistym, albo paszportem. Urzędnik zweryfikuje dane zawarte we wniosku z danymi opublikowanymi na profilu użytkownika. Następnie pracownik urzędu wydrukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP i przedłoży go do podpisu interesantowi. Jeśli informacje podane we wniosku są takie same jak w profilu zaufanym ePUAP procedura zostaje zakończona.