Przejęcie długu. Co to jest? Na czym polega?

Przejęcie długu polega na wstąpieniu osoby trzeciej w dług określonego dłużnika. W konsekwencji dotychczasowy dłużnik zostaje zwolniony z długu.

Przejemca długu zawiera z umowę z wierzycielem za zgodą dłużnika, albo między przejemcą a dłużnikiem za zgodą wierzyciela. Przejęcie długu ma charakter dwuczłonowej czynności prawnej. Najpierw dochodzi do oświadczenia zgody na zmianę dłużnika. Następnie dochodzi do zawarcia umowy o przejęcie długu. Przejęcie długu może niekorzystnie wpłynąć na pozycje wierzyciela. Formalności opisane wyżej pozwalają na ochronę jego interesu.

Forma umowy

Umowa przejęcia długu musi zostać zawarta w formie pisemnej. W przeciwnym razie będzie nieważna. Zgoda wierzyciela również musi być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności. Z kolei dłużnik może wyrazić zgodę w dowolnej formie. Można wyznaczyć termin do udzielenia zgody z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie domniemywa się brak zgody. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przejęcie długu może zostać złożone którejkolwiek ze stron. Jeżeli dłużnik nie wyrazi zgody umowę uznaje sie za niezawartą. Brak zgody wierzyciela czyni umowę czynnością kulejąca o zawieszonej bezskuteczności. Nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych dopóki wierzyciel nie wyrazi zgody.

Skutki przejęcia długu

Przejęcie długu powoduje, że przejemca wstępuje w całą sytuacją prawną dłużnika wynikającą z określonego zobowiązania. Przejście zabezpieczeń następuje wówczas, gdy poręczyciel bądź osoba trzecia wyrazili zgodę na trwanie zabezpieczenia. Przejemca może podnosić wszystkie zarzuty przysługujące dłużnikowi w momencie przejęcia długu poza zarzutem potrącenia.

przejecie-dluguKumulatywne przystąpienie do długu

Łączne przystąpienie do długu polega na tym, że dotychczasowy dłużnik nie zostaje zwolniony z długu. Pojawia się osoba trzecia będąca nowym dłużnikiem. Odpowiadają oni solidarnie za dług względem wierzyciela. Przystąpienie do długu odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na przystąpienie do długu. Wierzyciel może zażądać wykonania zobowiązania od każdego z solidarnych dłużników. Jeżeli jeden z nich zaspokoi roszczenie wierzyciela przysługuje mu roszczenie regresowe względem drugiego dłużnika. Kumulatywne przystąpienie do długu może wynikać z umowy lub z ustawy.