Przelew wierzytelności (cesja). Co to jest? Na czym polega?

Przelew wierzytelności zwany cesją jest umową zawieraną między dotychczasowym wierzycielem a osobą trzecią.

Na jej podstawie osoba trzecia nabywa od dotychczasowego wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. Przelew wierzytelności jest zwykle czynnością prawną rozporządzającą, ale może też przybrać postać umowy o podwójnym skutku.

Przesłanki przeniesienia wierzytelności

Przelew wierzytelności jest konsensualną i nieformalną czynnością prawną niewymagającą zachowania żadnej formy szczególnej. Gdyby jednak wierzytelność była stwierdzona pismem przelew też powinien być dokonany w formie pisemnej. Na dokonanie przelewu wierzytelności wierzyciel nie potrzebuje zgody dłużnika. Nie powoduje on pogorszenia jego pozycji. Zgoda dłużnika jest potrzebna wtedy, gdy w umowie wyłączono możliwość przeniesienia wierzytelności. Niektóre wierzytelności nie mogą być przelane z uwagi na przepisy szczególne, które wyłączają tę możliwość.

Skutki przelania wierzytelności

Przelanie wierzytelności powoduje, że cedent przestaje być wierzycielem. Dotychczasowy wierzyciel zostaje wyłączony z zobowiązania. Cesjonariusz, który otrzymał wierzytelność uzyskuje jednocześnie wszystkie prawa, które są z nią związane w tym:
prawo wypowiedzenia umowy
prawo odstąpienia od umowy
prawo do odszkodowania z tytułu niewykonania umowy
prawo do odsetek za opóźnienie itd.
Ponadto cesjonariusz staje się podmiotem zabezpieczenia wierzytelności. Jeżeli okazałoby się, że przelana wierzytelność nie istnienie umowa cesji staje się nieskuteczna. Cedent ponosi odpowiedzialność w stosunku do cesjonariusza. Jeżeli umowa była odpłatna stosuje się przepisy związane z wadami prawnymi rzeczy sprzedanej. Z kolei w przypadku umowy nieodpłatnej należy stosować przepisy dotyczące wad rzeczy darowanej. Cedent nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność dłużnika. Może jednak przyjąć na siebie tę odpowiedzialność umieszczając w umowie odpowiednią klauzulę. Po dokonaniu cesji dłużnik musi spełnić świadczenie do rak cesjonariusza.

Pozycja dłużnika

Dłużnik ma prawo do podniesienia wszelkich przysługujących mu zarzutów przeciw cedentowi w chwili powzięcia wiadomości o przelewie wierzytelności. Dłużnik może z przelanej wierzytelności potrącić wierzytelność przysługującą mu względem zbywcy.

Subrogacja

moneyOsoba trzecia może wstąpić w prawa zaspokojonego wierzyciela, gdy spłaca dług. Stosunek obligacyjny nie wygasa, ale zostaje utrzymany miedzy dłużnikiem, a podstawionym podmiotem. Omówiona sytuacja nosi nazwę subrogacji. Jej wystąpienie jest możliwe tylko w przypadkach wskazanych w ustawie oraz przy spełnieniu dodatkowych wymogów. Po pierwsze tożsamość zobowiązania musi zostać zachowana. Po drugie osoba trzecia, która spłaciła cudzy dług odpowiadała osobiście lub pewnymi przedmiotami majątkowymi. Kolejnym warunkiem jest przysługiwanie jej prawa, przed którym spłacona wierzytelność miała pierwszeństwo zaspokojenia. Zapłata cudzego długu musiała nastąpić za zgodą dłużnika oraz w celu wstąpienia w prawa wierzyciela, który został zaspokojony. Zgoda dłużnika musi być w tym przypadku udzielona na piśmie. W przeciwnym razie będzie ona nieważna. Dodatkowo, przepisy szczególne mogą wymagać spełnienia innych przesłanek. Subrogacja nie może zostać zastosowana w odniesieniu do stosunków zobowiązaniowych, które mają ściśle osobisty charakter (np. Stosunek alimentacyjny).