Rejestracja pojazdu – jakie możliwości daje e – administracja?

Dopełnienie formalności związanych z rejestracją pojazdu mechanicznego jest obecnie mniej kłopotliwe.

Rejestracja pojazdu

Po założeniu profilu ePUAP można złożyć wniosek o czasową rejestrację pojazdu. Można także zarejestrować nowy samochód kupiony w Polsce, samochód sprowadzony z zagranicy, używany samochód kupiony w Polsce i pojazd zabytkowy. Po zalogowaniu się na stronie ePUAP należy wybrać z katalogu usług odpowiednią usługę. Następnie pojawi się okienko, w którym trzeba będzie wpisać nazwę miejscowości, gdzie znajduje się urząd. Do wniosku należy załączyć dowód własności pojazdu (np. oryginał faktury VAT), dowód wpłaty, wyciąg ze świadectwa homologacji, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy, albo brak obowiązku zapłaty tego podatku. Wśród załączników należy również wymienić kartę pojazdu oraz dokument pozwalający na określenie tożsamości właściciela. Wnioskodawca powinien załączyć do pisma potwierdzenie wniesienia opłat, a także umowę ubezpieczenia obowiązkowego OC. Organ wydaje decyzję w ciągu około 30 dni. W terminie 14 dni od jej doręczenia można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Nie wszystkie urzędy oferują tę usługę. Lista instytucji przyjmujących wnioski o zarejestrowanie pojazdu jest dostępna na stronie informacyjnej wspomnianej usługi tuż pod okienkiem, w którym należy wpisać miejscowość, gdzie mieści się urząd, do którego jest kierowany wniosek. Po wybraniu urzędu można przejść do formularza wniosku.

Wymiana dowodu rejestracyjnego

Formalności związane z wymianą dowodu rejestracyjnego mogą być dość czasochłonne. Funkcjonowanie systemu informatycznego ePUAP umożliwia ich dopełnienie za pośrednictwem Internetu, czyli w praktyce bez wychodzenia z domu. Po zalogowaniu się na profil zaufany ePUAP należy wybrać odpowiednią kategorię usług w katalogu, a następnie konkretną usługę. Poza dokonaniem zmian w opisie samochodu można także uzyskać adnotację w dowodzie rejestracyjnym oraz wpisać adnotację o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe. Za pośrednictwem platformy ePUAP można także uzyskać kopię dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenia czasowego. Obywatel ma możliwość złożenia wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. Procedura jest analogiczna jak w przypadku załatwiania formalności związanych z wydaniem dowodu rejestracyjnego.

Utrata dowodu rejestracyjnego

Utrata dowodu rejestracyjnego może być zdarzeniem losowym, albo związanym z zatrzymaniem przez policję. W takiej sytuacji obywatel może złożyć wniosek o wydanie kopii dowodu rejestracyjnego, albo pozwolenia czasowego. Można także złożyć wniosek o zwrot dowodu rejestracyjnego, jeżeli nie ma możliwości jego odebrania z komisariatu policji.

Wyrejestrowanie pojazdu

Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe za pośrednictwem platformy ePUAP. Niemniej podobnie jak w przypadku innych usług publicznych, niektóre urzędy nie oferują takich usług. Lista urzędów przyjmujących wnioski o wyrejestrowanie pojazdu wysyłane za pośrednictwem wspomnianego systemu teleinformatycznego jest dostępna na stronie internetowej wybranej usługi i wyświetla się po kliknięciu w link pod okienkiem, gdzie należy wpisać miejscowość, w której znajduje się urząd. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi do 30 dni. Należy pamiętać o tym, że do wniosku konieczne jest załączenie określonych dokumentów. Są to:
– dokument potwierdzający tożsamość
– potwierdzenie wniesienia opłaty
– potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC
Złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu może być spowodowane jego demontażem, kradzieżą, wywozem za granicę, zniszczeniem pojazdu za granicą lub jego trwałą i zupełną utratą. W zależności od przyczyny składania wniosku o wyrejestrowanie trzeba załączyć dodatkowo odpowiednie dokumenty, oprócz tych wymienionych wyżej.

rejestrowanie_samochoduJeśli przyczyną złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu jest demontaż należy załączyć zaświadczenie o demontażu pojazdu, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne oraz kartę pojazdu, o ile była wydana.

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu z powodu jego kradzieży powinien być wysłany z takimi załącznikami, jak oświadczenie wnioskodawcy o tym, że doszło do kradzieży, zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, chyba że jej nie wydano.

W pozostałych przypadkach trzeba załączyć albo dokument potwierdzający zniszczenie samochodu za granicą, albo potwierdzenie trwałej i zupełnej utraty pojazdu. Należy także załączyć do wniosku dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne i kartę pojazdu, o ile była wydana. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu wnioskodawca powinien ponadto załączyć do wniosku dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy.