Renta rodzinna po zmarłym rodzicu, ojcu lub matce. Komu przysługuje. Jak uzyskać?

Udostępnij na:

     Prawo od renty rodzinnej po zmarłym ojcu lub matce przysługuje dzieciom własnym oraz dzieciom drugiego małżonka. Prawo to mają również dzieci przysposobione. Rentę otrzymuje każde dziecko do ukończenia 16. roku życia. W przypadku, gdy dziecko po 16. roku życia kontynuuje naukę renta przysługuje mu do zakończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25. roku życia. Przy czym nie ma znaczenia, czy dziecko studiuje, czy uczy się w innym trybie. Nie ma też znaczenia, czy nauka jest podejmowana dziennie, wieczorowo, czy zaocznie. Wiek dziecka nie ma znaczenia, jeśli nie jest zdolne do podjęcia pracy i samodzielnego życia w efekcie zdarzeń zaistniałych w wymienionych okresach. Zazwyczaj są to przypadki związane z problemami zdrowotnymi. Dotyczą tak samo zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Muszą to być jednak ewidentne przypadki takie jak fakt, że dziecko jest niewidome. Jeśli dziecko utraciło wzrok w dzieciństwie lub w okresie pobierania nauki, wtedy przysługuje mu renta rodzinna po zmarłym ojcu lub matce. W przypadku osób niewidomych, które stały się zupełnie niezdolne do pracy prawo mówi, że mogą starać się o rentę rodzinną po zmarłym rodzicu w każdym czasie. Również wtedy, gdy mają wypracowaną własną emeryturę.

     Prawo do renty może zostać zawieszone w przypadku, gdy zaczną być osiągane przychody z innego tytułu. W grę wchodzi nie tylko zatrudnienie, otwarcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie jakiejkolwiek innej pracy zarobkowej, ale również otrzymywanie świadczeń w postaci zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub opiekuńczego, a także świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. W grę wchodzą też wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Zawieszenie renty dotyczy sytuacji, gdy osiągany przychód przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli dochód mieści się w granicach pomiędzy 70% a 130% przeciętnego wynagrodzenia wtedy wysokość renty jest pomniejszana o kwotę przekroczenia.

Jak uzyskać?

     W celu ubiegania się o rentę po zmarłym ojcu lub matce należy złożyć wniosek w tej sprawie do ZUS. W ZUS poinformują dokładnie, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku. Na pewno potrzebne będzie:

 • Oryginał świadectwa pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkoły wyższej
 • Odpis aktu urodzenia dziecka
 • Ksero książeczki wojskowej
 • Legitymacja ubezpieczeniowa
 • Dowód osobisty do wglądu
 • Akt zgonu
 • Akt ślubu
 • Aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z 10 kolejnych lat z ostatnich 20 lat przed zgłoszeniem wniosku lub wynagrodzenie z okresu 20 lat kalendarzowych przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu
 • zaświadczenie o pobieranych zasiłkach chorobowych po 14.11.1991r.

     Do tego otrzymuje się jeszcze wniosek o rentę rodzinną, w którym trzeba wypełnić wymagane informacje i kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych. O wszystkie wątpliwości należy pytać w ZUS-ie.