Samorząd gminny. Co to jest? Co warto wiedzieć?

Udostępnij na:

     Samorząd terytorialny we współczesnej formie rozwija się od 1990 roku. Wówczas zastąpiono system rad samorządem gminnym i wojewódzkim. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego. Wyróżnia się samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki.

     Gmina stanowi podstawową jednostkę samorządu terytorialnego, a jej istnienie jest regulowane przez Konstytucję RP z 1997 roku. Zadaniem gminy jest wykonywanie wszystkich zadań, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego. W jej skład wchodzą wszyscy mieszkańcy. Przynależność do wspólnoty gminnej jest przymusowa. Warto wiedzieć, że gmina posiada osobowość prawną. Wykonuje zadania własne, czyli te które są określone w ustawie o samorządzie gminnym, a także zadania zlecone, które wynikają z innych ustaw. Organy gminy to wójt i rada gminy. Organem wykonawczym może być nie tylko wójt, ale także burmistrz lub prezydent, w zależności od rodzaju i wielkości gminy. Rada gminy sprawuje funkcje prawodawcze i kontrolne, a jej członkowie są wybierani przez obywateli w bezpośrednich wyborach. Rada gminy obraduje na sesjach, na których podejmowane są uchwały. Należą do aktów prawa miejscowego, zatem obowiązują wyłącznie na obszarze gminy. Są publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Zadaniem rady jest kontrolowanie organu wykonawczego. W tym celu jest powoływana komisja rewizyjna.

     Organ wykonawczy gminy to wójt, burmistrz, albo prezydent. Kompetencje organu wykonawczego obejmują przede wszystkim prowadzenie polityki finansowej i realizowanie budżetu gminy. Rada gminy udziela lub nie udziela absolutorium wójtowi. W ten sposób kontroluje jego działania.

     Wyróżnia się gminy miejskie, które obejmują tylko obszar miasta, gminy miejsko – wiejskie, czyli obejmujące obszary wiejskie i obszar miasta, a także gminy wiejskie, czyli takie, które swym zasięgiem obejmują tylko tereny wiejskie. Warto wiedzieć, że gmina może tworzyć jednostki pomocnicze w drodze uchwały rady gminy. Do jednostek pomocniczych należą sołectwa, osiedla i dzielnice. Zakres działań gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne, które mają znaczenie lokalne i nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy zalicza się utrzymanie ładu przestrzennego, infrastruktury, gospodarkę nieruchomościami, ochronę środowiska i przyrody, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, lokalny transport zbiorowy i edukację publiczną, a także wiele innych, w tym promocje gminy. Ponadto, jak już zostało wspomniane na wstępie, ustawy mogą nakładać na gminę obowiązki wykonywania zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów i referendów.