Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Kiedy i jak ją napisać?

Udostępnij na:

     Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz postępowanie przed sądem administracyjnym są określone w ustawie zwanej potocznie prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Główny cel sądów administracyjnych to kontrola działalności administracji publicznej. Sądy administracyjne zajmują się orzekaniem w zakresie skarg na decyzje administracyjne oraz postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym i rozstrzygające sprawę co do istoty oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej związanych z uprawnieniami i obowiązkami urzędów. Działalność sądów administracyjnych obejmuje także postanowienia w sprawach aktów prawa miejscowego.

     Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego znacznie różni się od odwołania do II instancji. Złożenie skargi nie powoduje bowiem wstrzymania wykonania decyzji. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zostanie złożony wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji. Należy dołączyć go do skargi. Odwołanie charakteryzuje się tym, że nie posiada sprecyzowanej formy. Można w nim zaznaczyć jedynie to, że nie jest się zadowolonym z orzeczenia organu I instancji. Nie trzeba wskazywać naruszenia prawa, co jest wymagane w przypadku skargi o do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

     Skarga na decyzję bądź postanowienie wydane przez urząd należy skierować do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego miejscowo. Na decyzji lub postanowieniu powinno zostać umieszczone pouczenie o możliwości złożenia skargi. Skargę można złożyć w terminie trzydziestu dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który wydał rozstrzygnięcie. Może sam uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy przed wojewódzkim sądem administracyjnym.

     W skardze należy zawrzeć adres sądu, do którego jest kierowana skarga, imię i nazwisko oraz adres skarżącego bądź jego przedstawiciela, oznaczenie, że pismo jest skargą oraz wskazanie zaskarżonej decyzji bądź postanowienia i oznaczenie organu, którego działania pismo dotyczy. Skarga powinna też zawierać określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Na koniec należy umieścić podpis osoby wnoszącej skargę lub jego przedstawiciela oraz listę załączników, które zostaną złożone wraz z pismem.

     Wojewódzki sąd administracyjny rozpatruje skargę na jawnej rozprawie i posiedzeniach. Jeżeli zostanie uwzględniona, są uchyli decyzję bądź postanowienie w całości lub w części. Może także stwierdzić nieważność decyzji bądź postanowienia. Wojewódzki sąd administracyjny stwierdza także, czy decyzja lub postanowienie zostały wydane z naruszeniem prawa. Wskaże, które przepisy prawa naruszono oraz skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia. Jeśli skarga nie zostanie uwzględniona sąd oddala skargę. W sytuacji, gdy mimo wyroku uchylającego lub stwierdzającego organ pozostaje bezczynny, strona powinna wezwać właściwy organ do wykonania wyroku bądź załatwienia sprawy. Później może wnieść skargę z żądaniem wymierzenia organowi grzywny z powodu niewykonania wyroku.