Spadek. Jak go przyjąć? Jak odrzucić?

     Spadkobierca może przyjąć spadek z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi, z ograniczeniem odpowiedzialności za długi lub odrzucić go. Swoją wolę musi wyrazić w oświadczeniu w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tym, że jest uprawniony do spadku. W przypadku, gdy nie złoży oświadczenia, przyjmuje się, że zgodziła się na przyjęcie proste – z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi. Jeżeli spadkobierca nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest podstawa co do jego całkowitego ubezwłasnowolnienia bądź jest to osoba prawna, przyjmuje się, że spadek przyjęto z dobrodziejstwem inwentarza. Warto wspomnieć, że jeśli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, przyjmuje się, że reszta spadkobierców także przyjęła go w tej formie.

     W sytuacji śmierci spadkobiercy przed złożeniem oświadczenia w terminie, uprawnienie przechodzi na jego spadkobierców. Nie można złożyć oświadczenia w zakresie przyjęcia lub odrzucenia spadku z zastrzeżeniem terminu i warunku. Nie mona odwołać oświadczenia. Składa się je przed sądem bądź notariuszem. Przed sądem oświadczenie składa się ustnie, natomiast w kancelarii notarialnej oświadczenie jest sporządzane na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem. Można złożyć oświadczenie przez pełnomocnika. Powołanie pełnomocnika obywa się na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

     Przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu spadku z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkodawcy, spadkobierca odpowiada za nie jedynie ze spadku. Po złożeniu oświadczenia odpowiada majątkiem osobistym i spadkowym. Jeżeli przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza, to odpowiada tak jak przed złożeniem oświadczenia – tylko do wysokości stanu czynnego spadku ustalonego w inwentarzu. Jego interesy są chronione. Osoba, która złożyła oświadczenie o odrzuceniu spadku nie otrzymuje żadnego majątku i nie odpowiada za długi.