Sporządzenie aktu notarialnego. Jak wygląda? Jakie są koszty?

Udostępnij na:

     Akt notarialny jest czynnością sporządzaną wyłącznie przez notariusza. Jego forma charakteryzuje się tym, że notariusz jest współuczestnikiem w redagowaniu treści oświadczeń woli. Ich treść zostaje spisana, odczytana stronom i podpisana. Oryginały aktów notarialnych pozostają w kancelarii. Strony otrzymują ich odpisy, które mają wartość dokumentów oryginalnych. Akt notarialny to szczególny dokument, który wymaga zachowania zasady jedności miejsca, akcji i osób. Odstępstwami od zasady wyłączności notariusza do sporządzania aktów notarialnych są trzy sytuacje. Za granicą konsul polski po uzyskaniu pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości może sporządzić dokument w tej formie. Upoważnienie jest wydawane na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Urząd pocztowy może sporządzić protest z powodu niezapłacenia w formie aktu notarialnego. Banki lub przewodniczący zarządu gminy w miejscowości, gdzie nie ma kancelarii notarialnej mogą poświadczać podpisy na pewnych dokumentach.

     Akt notarialny jest sporządzany, w celu udokumentowania czynności prawnej bądź zdarzenia prawnego, jeśli w ustawie została zastrzeżona taka forma, albo wynika to z woli stron. Jeśli w przepisie została zastrzeżona forma aktu notarialnego, niezachowanie jej powoduje nieważność czynności prawnej. Akt notarialny składa się z kilku części. W pierwszej umieszcza się datę i miejsce zawarcia aktu, dane osobowe stron i sposób stwierdzenia ich tożsamości. W kolejnej części znajduje się treść właściwa aktu notarialnego. W trzeciej określa się podatki, opłatę skarbową i taksę notarialną. Na koniec należy umieścić stwierdzenie o odczytaniu i przyjęciu aktu oraz jego podpisaniu. Akt notarialny zostaje podpisany przez osoby, które się stawiły i notariusza.

     Dokument sporządzany w formie aktu notarialnego musi zostać sporządzony w języku polskim. Należy umieścić dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu. Godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu można umieścić na żądanie strony lub w razie potrzeby. Należy określić miejscowość sporządzenia aktu oraz imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notarialnej. Dane stron obejmują ich imię i nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, nazwę i siedzibę osób prawnych bądź innych podmiotów, które biorą udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania pełnomocników lub przedstawicieli i innych osób, które są obecne przy sporządzaniu aktu. W kolejnej części zamieszcza się oświadczenia stron. Treść aktu notarialnego powinna także zawierć stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności, które zaszły podczas spisywania aktu, chyba że strony nie wysuwają takiego żądania. Bardzo ważne jest też stwierdzenie, ze akt odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginały aktów notarialnych są przechowywane w kancelarii notarialnej przez pięć lat. Po upływie tego czasu oryginały zostają przekazane do archiwum ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym.

     Maksymalne stawki taksy notarialnej i maksymalne kwoty, o które może zostać zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią zostały określone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. Koszty dokonania czynności notarialnej notariusz ustala według własnego uznania, nie przekraczając granic ustalonych w rozporządzeniu. Powszechną praktyką kancelarii notarialnych jest ustalenie cen na poziomie maksymalnym. Powołując się na trudną sytuację materialną można starać się o obniżenie tych kosztów. Maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności. Wyjątkiem jest sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej, testamentu, protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej i pełnomocnictwa do dokonania jednej lub więcej czynności. Strony ponoszą także koszty związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i opłaty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz podatek VAT.