Sprzedaż na odległość z perspektywy przedsiębiorcy. Prawa i obowiązki.

Zawieranie umów na odległość jest związane z tzw. handlem elektronicznym. Dyrektywa konsumencka z 2011 roku wprowadza zasadę pełnej harmonizacji.

Państwo członkowskie nie może utrzymywać i wprowadzić do praw krajowego przepisów odbiegających od norm zamieszczonych w dyrektywie. Dyrektywa została wdrożona do nowej ustawy o prawach konsumentów. Odpowiednio dostosowano także przepisy Kodeksu cywilnego.

Zawieranie umów na odległość – obowiązki przedsiębiorcy

Nowe przepisy nałożyły na sprzedawców szereg dodatkowych obowiązków, w tym obowiązki o charakterze informacyjnym. Sklep internetowy ma obowiązek informowania o prawach kupującego, w tym także o zasadach transakcji, zwrotów i reklamacji. W chwili składania zamówienia konsument musi znać istotne elementy umowy, czyli posiadać jasną informację odnośnie do tego, co i w jakiej cenie nabywa. Poza tym, sprzedawca musi dopilnować, żeby klient przed zakupem wiedział, że zawarcie umowy nakłada na niego obowiązek zapłaty.

Zmiany terminów

Wydłużono terminy odstąpienia od umowy i reklamacji przez konsumenta. W całej Unii Europejskiej obowiązuje termin 14 dni kalendarzowych na decyzję o odstąpieniu od umowy. Konsument zyskał także prawo do zwrotu przez przedsiębiorcę całej kwoty łącznie z kosztami wysyłki. Wcześniej ta kwestia nie była odpowiednio uregulowana w przepisach. Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorcę powoduje wydłużenie się terminu na odstąpienie od zakupu do 12 miesięcy.

Zgoda na dodatkowe płatności

Przedsiębiorca ma obowiązek uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na dodatkowe płatności. Tytułem przykładu można wskazać na opłatę z tytułu ubezpieczenia przesyłki, albo opłatę za świadczenie innych usług o dodatkowym charakterze. Obecnie obowiązuje zakaz pobierania opłat za połączenia telefoniczne wyższych, niż za zwykłe połączenie. Nie jest też możliwe różnicowanie kosztów transakcyjnych w zależności od użytej karty płatniczej. Przedsiębiorca może obciążać konsumenta tylko faktycznie poniesionymi kosztami rodzaju płatności.

Utrudnienia i udogodnienia dla przedsiębiorców

Przepisy są bardziej jednoznaczne, ale nie przyniosły przedsiębiorcom dużych przywilejów. Dokładnie określona kwestia zwrotów i kosztów dostawy. W przypadku zużycia towaru sprzedawca może potrącić koszt takiego użytkowania. Niemniej w praktyce mogą pojawić się problemy związane z obliczaniem kosztów zużycia. Dyrektywa konsumencka wprowadziła jednak pewne udogodnienia dotyczące odstąpienia od umowy przez konsumenta. W takiej sytuacji zarówno on, jak i przedsiębiorca mają 14 dni na zwrot wzajemnych świadczeń. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrotu konsumentowi wszystkich uiszczonych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy. Niemniej gdy konsument zażądał ekspresowej dostawy, a w ofercie przedsiębiorcy znajdował się także standardowy sposób dostawy konsument ponosi koszty różnicy między cenami obu sposobów dostawy.

sprzedaz_na_odlegloscNajwiększym wyzwaniem dla internetowych sklepów jest dość duża liczba zmian, które trzeba wprowadzić w stosunkowo krótkim czasie. Dotyczą one wspomnianych już wcześniej nowych obowiązków informacyjnych, wydłużenia czasu na odstąpienia od umowy oraz bardziej precyzyjnych zasad dotyczących ponoszenia kosztów przesyłki. Niemniej modyfikacje w procedurze sprzedaży na odległość w dłuższej perspektywie spowodują wzrost wiarygodności sprzedawców internetowych i wzrost zaufania konsumentów oraz pewności obrotu w dziedzinie handlu elektronicznego.