Stalking, nękanie. Co to jest? Jak sobie z nim poradzić?

Udostępnij na:

     Nękanie, zwane w języku angielskim stalkingiem jest to działanie celowe, długotrwałe i uporczywe powodujące upokorzenie danej osoby i dezorganizację jej życia. Opiera się ono na powtarzających się, nachalnych działaniach wobec prześladowanej osoby. zazwyczaj zaczyna się od wysyłania sms-ów, głuchych telefonów, a następnie prześladowca wykorzystuje nieco bardziej niebezpieczne metody, między innymi rozpowszechnianie informacji osobistych i zawodowych, albo publikowanie ich w sieci. Bardzo często osoby, które są prześladowane reagują zbyt późno, kiedy prześladowca kieruje do nich groźby, śledzi je, szantażuje ujawnieniem tajemnic. Stalking prowadzi do załamania nerwowego osób prześladowanych.

Jak sobie z nim poradzić?

     Stalking jest związany z czynami karalnymi, takimi jak obraza i zniewaga, zniszczenie mienia, przemoc domowa. Działania mogą przybrać formę przemocy fizycznej, zatem zagrażają życiu ofiary. Obecnie w polskim prawie funkcjonuje przepis prawny definiujący stalking jako przestępstwo. Nowelizacja weszła w życie 6 czerwca 2011 r. i od tamtej pory osoby pokrzywdzone nękaniem powinny szukać pomocy na drodze postępowania karnego bądź cywilnego.

     Jeśli sprawca stalkingu naruszył dobra osobiste wskutek swoich działań, to osoba pokrzywdzona może poradzić sobie z nim na drodze procesu cywilnego. Dla wyjaśnienia, dobra osobiste to wolność, cześć, wizerunek, nazwisko, tajemnica korespondencji i nietykalność mieszkania.

     Radzenie sobie z prześladowcą może odbywać się w postępowaniu wykroczeniowym, jeśli wprowadził on daną osobę w błąd lub niepokoi ją w inny sposób. Wówczas podlega on karze ograniczenia wolności, karze grzywny do 1,5 tys. złotych lub karze nagany.

     Na drodze postępowania karnego ściganie odbywa się jeśli sprawca nękając ofiarę popełnia przestępstwo określane w kodeksie karnym. Przykładem jest zniesławienie i zniszczenie mienia.

     Osoby, które są nękane powinny natychmiast szukać pomocy u adwokata. Po wszczęciu postępowania karnego sprawca zostanie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, albo zapłaty zadośćuczynienia za wyrządzoną ofierze krzywdę. Sąd może wydać orzeczenie zakazu zbliżania się do domu ofiary i kontaktowania się z nią, co jest zazwyczaj stosowane. Ochrona jednak zależy od okoliczności popełnienia przestępstwa, czy też wykroczenia.

     Osoba, która wzbudza poczucie zagrożenia lub narusza prywatność innej osoby, poprzez uporczywe nękanie, albo wykorzystuje wizerunek bądź jej dane osobowe, w celu wyrządzenia krzywdy osobistej lub majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do trzech lat. W przypadku, gdy ofiara będzie próbowała popełnić samobójstwo lub popełni je, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Należy pamiętać o tym, że ściganie przestępstwa stalkingu odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, zatem do wszczęcia postępowania będzie konieczne zawiadomienie odpowiednich organów przez pokrzywdzonego. Od chwili złożenia wniosku, postępowanie będzie się toczyło z urzędu. Osoba pokrzywdzona nie musi wcielać się w rolę procesową w postępowaniu sądowym. Będzie mogła popierać akt oskarżony jako oskarżyciel posiłkowy, obok prokuratora, czyli oskarżyciela publicznego.

     Aby poradzić sobie ze stalkingiem, ofiara powinna szukać pomocy na zewnątrz. Prawo jest po stronie pokrzywdzonego, zatem należy powiadomić policję. Powinna również zmienić swe nawyki i plan dnia, a także zapisywać wszystkie zdarzenia, z dokładnym podaniem czasu, miejsca i opisu wydarzenia w dzienniku, a także zapisywać dane świadków. Będzie to bardzo ważny dowód w postępowaniu sądowym.