Świadczenia socjalne – które sprawy można załatwić przez Internet?

Dopełnienie formalności związanych ze świadczeniami socjalnymi może zostać załatwione przez Internet. Niektóre sprawy urzędowe można załatwić przez Internet.

Świadczenia online

Po założeniu profilu zaufanego ePUAP można złożyć przez Internet wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z różnych tytułów. Za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP można także złożyć wniosek o przyznanie prawa do zaliczki alimentacyjnej, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla żołnierza. Po zalogowaniu się na profilu ePUAP należy skorzystać z katalogu usług. Następnie należy wybrać urząd, do którego ma być złożony wniosek, a następnie przejść do formularza.

Dofinansowanie z PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udziela dofinansowania na uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym, a także na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i inne środki potrzebne osobom niepełnosprawnym. Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, uczestnictwa w turnusie, likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych i o inne rodzaje dofinansowania można złożyć przez Internet, korzystając z profilu zaufanego ePUAP.

swiadczenia-socjalneDziałalność społeczna

Działalność o charakterze społecznym dotyczy nie tylko jednostek organizacyjnych wykonujących czynności i świadczących usługi w zakresie zadań publicznych i w ramach administracji rządowej. Do grona instytucji prowadzących działalność społeczną można zaliczyć także kluby integracji społecznej, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, i placówki opiekuńczo – wychowawcze, a także żłobki i kluby dziecięce. Osoby chcące prowadzić tego typu działalność powinny najpierw uzyskać wpis w odpowiednim rejestrze. Wniosek o wpis można złożyć za pośrednictwem portalu ePUAP. System informatyczny e – administracji umożliwia także wysłanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.