Treść pozwolenia na budowę. Jak wygląda? Co zawiera?

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która zezwala wnioskodawcy na rozpoczęcie i prowadzenie budowy bądź przeprowadzenie prac budowlanych.

Starosta wydaje pozwolenie na budowie przesyłając decyzję o warunkach wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub organowi, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza właściwą treścią pozwolenia decyzja może zawierać dodatkowe treści.

pozwolenie_na_budwe_trescStarosta może dodatkowo określić szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia prac budowlanych. Jeżeli sa przewidywane tymczasowe obiekty budowlane, organ określa czas ich użytkowania. Pozwolenie na budowę określa też terminy rozbiórki obiektów budowlanych, które nie są przewidywane do dalszego użytkowania, a także tymczasowych obiektów budowlanych.

Starosta wydając decyzję o pozwoleniu na budowę określa szczegółowe wymagania odnośnie do nadzoru na budowie. Zamieszcza też informację o obowiązku zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeżeli zachodzą przesłanki uzasadniające ich nałożenie.