Umowa o dzieło. Jaka jest odpowiedzialność za wady dzieła?

Umowa o dzieło polega na tym, że osoba przyjmująca zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Z kolei zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Wykonanie dzieła powinno prowadzić od osiągnięcia oznaczonego rezultatu. Strony powinny precyzyjnie określić go w umowie. Można określić wynagrodzenie kosztorysowe lub ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe dotyczy nieskomplikowanych dzieł, w przypadku których czynnik kalkulacji kosztów jest wiadomy dla stron. Zamawiający i wykonawca z góry umawiają się co do wysokości wynagrodzenia w ustalonej kwocie. Zleceniobiorca nie może domagać się wyższej kwoty niż określona w umowie.

Przygotowanie kosztorysu

W przypadku, gdy strony nie znają czynnika kalkulacji kosztów ustala się wynagrodzenie kosztorysowe. Wiąże się to z koniecznością sporządzenia kosztorysu przez wykonawcę. Po przyjęciu dokumentu przez zamawiającego jest on częścią umowy. Kosztorys powinien zawierać:
– zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania dzieła
– nakład pracy
– ceny jednostkowe
Gdyby w czasie wykonywania dzieła doszło do urzędowej zmiany cen lub stawek obowiązujących dotychczas każda ze stron może żądać zmiany wynagrodzenia kosztorysowego. Druga sytuacja uzasadniająca zmiany w kosztorysie to pojawienie się konieczności wykonania dodatkowych prac, które nie zostały przewidziane w umownym kosztorysie.

Wykonanie dzieła

Dzieło może być wykonane z materiałów zamawiającego lub przyjmującego zamówienie. Należy określić tę kwestię w umowie. W czasie wykonania dzieła mogą wystąpić nieprzewidziane okoliczności, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację zlecenia. W takim przypadku wykonawca powinien najszybciej jak to możliwe poinformować zamawiającego o zaistniałych trudnościach. Wykonawca ma obowiązek wydania dzieła zamawiającemu w terminie ustalonym w umowie. Odbiór dzieła jest potwierdzeniem wykonania zobowiązania.

Wypłata wynagrodzenia

Wynagrodzenie powinno zostać zapłacone w całości jednorazowo w momencie oddania dzieła. Strony mogą umówić się na wpłatę zaliczki, albo na zapłatę wynagrodzenia w określonych ratach. Dzieło może być oddawane częściami. Wtedy wynagrodzenie może zostać obliczone za każdą część dzieła osobno i będzie ono należne z chwilą spełnienia każdego z częściowych świadczeń. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić do rąk zleceniobiorcy. Częściej jednak zamawiający wykonuje przelew bankowy, co ma znaczenie dowodowe. Potwierdzenie jego nadania jest dokumentem potwierdzającym, że zamawiający wywiązał się ze swojego obowiązku.

Odpowiedzialność za wady dzieła

Wadliwe wykonanie dzieła niesie za sobą takie same skutki prawne, co niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli dzieło ma wady zamawiający może starać się o wprowadzenie zmian i wyznaczenie dodatkowego terminu na usunięcie wad. Dopiero wtedy, gdy wykonawca nie spełni żądania zamawiającego, może on odstąpić od umowy. Innym rozwiązaniem jest powierzenie wykonanie dzieła innej osobie, ale na koszt i ryzyko poprzedniego wykonawcy.

Zamawiający nie może:
– uzyskać w zamian innego dzieła wolnego od wad
– domagać się usunięcia wad, jeśli wynikają z wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego
– domagać się usunięci wad wynikających z wykonania dzieła według wskazówek zamawiającego

Wygaśnięcie umowy

odpowiedzialnosc_za_umowe_o_dzieloUmowa o dzieło wygasa z chwilą odbioru dzieła bez zastrzeżeń ze strony zamawiającego. Dopóki nie zostanie ono ukończone zamawiający może odstąpić od umowy za zapłatą ustalonego wynagrodzenia. Śmierć wykonawcy bądź niezdolność do wykonania dzieła powodują wygaśnięcie umowy o dzieło, ale tylko wtedy, gdy jego wykonanie jest uzależnione od osobistych cech osoby, która przyjęła zamówienie (np. utwory niematerialne).

Roszczenia z tytułu umowy o dzieło (np. roszczenie o wypłatę wynagrodzenia) przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a gdy nie zostało wydane – od terminu odbioru dzieła określonego w umowie. Roszczenia związane z wadami dzieła wygasają po upływie terminów zawitych:
– roszczenia związane z wadami fizycznymi rzeczy wygasają po upływie roku licząc od dnia wydania
– roszczenia związane z wadami fizycznymi budynku wygasają po upływie 3 lat od dnia wydania nieruchomości
– roszczenia związane z wadami prawnymi rzeczy wygasają po upływie roku licząc od dnia, w którym zamawiający się o nich dowiedział