Umowa kredytu. Na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt?

Umowa kredytu zawiera zobowiązanie banku do oddania do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych na określony czas.

Umowa kredytu zawiera również zobowiązanie kredytobiorcy do korzystania ze środków pieniężnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz do zwrotu kwoty kredytu z odsetkami w określonych terminach. Do obowiązków kredytobiorcy należy również zapłata prowizji od udzielonego kredytu.

Cechy umowy kredytu

Umowa kredytu jest konsensualna, dwustronnie obowiązująca i odpłatna. Niemniej nie należy ona do grona umów wzajemnych. Umowa kredytu powinna zostać zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Umowa może być zawarta w wykonaniu zlecenia udzielenia kredytu. Wówczas umowa jest zawarta między bankiem a podmiotem, który zamierza udzielić kredytu osobie trzeciej.

Zdolność kredytowa

Osoba starająca się o uzyskane kredytu powinna wykazać, że posiada zdolność kredytową. Oznacza ona realną możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Brak zdolności kredytowej nie jest przeszkodą do uzyskania kredytu pod warunkiem, że jego zabezpieczenie będzie wystarczające z punktu widzenia banku. Podobnie jest w przypadku, gdy zostanie mu przedstawiony wiarygodny program naprawy sytuacji gospodarczej i finansowej podmiotu, który ubiega się o kredyt.

Zabezpieczenie

Bank udzielający kredytu najczęściej żąda:
– zabezpieczenia zwrotu kredytu poprzez ustanowienie hipoteki (zwykłej, kaucyjnej)
– zabezpieczeń przewidzianych w prawie wekslowym
W czasie obowiązywania kredytu bank może zażądać od kredytobiorcy informacji o jego aktualnej sytuacji finansowej i gospodarczej. Powinny zostać one potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Zły stan majątkowy kredytobiorcy może spowodować, że bank wypowie umowę kredytu, albo obniży kwotę jego przyznania.

Prawa i obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca może może żądać udostępnienia środków pieniężnych w sposób określony umową. Nie ma on obowiązku skorzystania z kredytu. Niemniej w umowie kredytu może zostać zawarte postanowienie o wygaśnięciu stosunku prawnego w przypadku niewykorzystania kredytu w określonym czasie. Kredytobiorca ma obowiązek zwrotu kredytu w terminie, który został określony przez strony. Uznaje się on zastrzeżony na rzecz obu stron. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę, gdy termin spłaty kredytu jest dłuższy niż rok. Wypowiedzenie powinno odbyć się z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu wypowiedzenia. Gdyby stosunek prawny uległ zakończeniu w ten sposób kredytobiorca musi zwrócić wykorzystany kredyt przed terminem.

umowa_kredytu_na_co_zwracac_uwageNa co jeszcze zwrócić uwagę?

Nie tylko kwestie prawne są istotne przy zawieraniu umowy kredytu. Dokładne przeczytanie postanowień i ich poprawna interpretacja zapobiegnie podpisaniu umowy niekorzystnej dla kredytobiorcy. Niemniej konieczne jest też zwrócenie uwagi na ekonomiczny aspekt umowy kredytu. Kredytobiorca powinien sprawdzić roczną stopę oprocentowania i całkowity koszt kredytu. Należy obliczyć koszty związane z opłatami z tytułu ubezpieczeń i zabezpieczeń oraz korzystania z usług bankowych. Kredytobiorca powinien także zwrócić uwagę na tzw. ukryte koszty, które są zawarte w tabeli opłat (np. opłata za wydłużenie okresu kredytowania). Regulaminy oraz taryfy opłat i prowizji są wiążące dla kredytobiorcy, dlatego powinno się dokładnie zapoznać z ich treścią. Warto obliczyć całkowity koszt kredytu korzystając z kalkulatorów kredytowych.