Umowa użyczenia. Co to jest? Na czym polega? Kruczki.

Udostępnij na:

     Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego jest to umowa cywilnoprawna zawierana między osobą użyczającą a osobą biorącą do używania. W kwestii wprowadzenia zmian w umowie w okresie jej obowiązywania, należy pamiętać o tym, że muszą mieć formę pisemną, bo w przeciwnym razie nie będą ważne.

Na czym polega?

     Na wstępie umowy umieszczane są dane osobowe każdej ze stron umowy, a mianowicie imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego. Jeśli podmiot umowy jest podmiotem gospodarczym podany zostaje adres siedziby, miejsca i numeru rejestracji, skład zarządu, wysokość kapitału zakładowego i numer NIP oraz dwie osoby, które reprezentują osobę prawną. Następnie umieszczone zostaje oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, będącego przedmiotem umowy przez osobę użyczającą, przy czym należy podać adres lokalizacji i powierzchnię lokalu oraz pomieszczenia wchodzące w jego skład. Użyczenie polega na oddaniu w bezpłatne użytkowanie przedmiotu umowy na czas określony lub nieoznaczony, co zostaje zawarte w dalszej części umowy. Osoba biorąca do używania oświadcza natomiast, że zapoznała się ze stanem technicznym przedmiotu użyczenia, zapoznała się z jego stanem technicznym i potwierdza jego przydatność do użytku, nie zgłaszając zastrzeżeń.

     Istotną część umowy stanowią zobowiązania osoby biorącej do używania przedmiotu umowy. Do zobowiązań biorącego do używania należy użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania do w stanie, w jakim został przekazany, nieoddawania lokalu do użytkowania osobom trzecim, wykonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu umowy w niepogorszonym stanie na własny koszt. Ponadto osoba biorąca do używania musi uiszczać czynsz administracyjny w wysokości określonej w zawiadomieniach pracowników administracji budynku, gdzie zlokalizowany jest przedmiot użyczenia. Oprócz tego biorący do używania jest zobowiązany do ponoszenie opłat komunalnych, za korzystanie z telefonu, za energię elektryczną i gaz.

     W umowie użyczenia zostają także określone warunki wypowiedzenia umowy. Zarówno osoba biorąca do używania, jak i osoba użyczająca mogą wypowiedzieć umowę zachowując określony w niej okres wypowiedzenia. Ponadto użyczający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy osoba biorąca do używania użytkuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem bądź narusza inne postanowienia, które zostały zawarte w umowie użyczenia.

Kruczki

     Niedozwoloną klauzulą, która może zostać umieszczona w umowie użyczenia jest zapis mówiący o tym, że wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd polubowny zgodnie z jego regulaminem, a nie sąd powszechny. Ponadto orzeczenie sądu polubownego ma charakter ostateczny. Zapis ten pozbawia kontrahentów prawa do apelacji i jest niezgodny z obowiązującymi zasadami funkcjonowania sądów, ponieważ spory, wynikające z realizacji umów cywilnoprawnych rozstrzygają sądy powszechne.