Wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę – co powinny zawierać?

Wniosek o pozwolenie na budowę dotyczy całego planu budowy. Jeżeli obejmuje ono więcej niż jeden obiekt budowlany inwestor może wnioskować o ograniczenie pozwolenia do wybranego obiektu lub ich zespołu.

Inwestor wnioskujący o ograniczenie zakresu przedmiotowego pozwolenia na budowę powinien dołączyć do wniosku projekt zagospodarowania działki lub terenu. Do wniosku o pozwolenie na budowę załącza się zawsze:
– 4 egzemplarze projektu budowlanego
– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (gdy jest wymagana)
– pozwolenie wydane przez Dyrektora Urzędu Morskiego (gdy jest wymagane)
Wraz z projektem budowlanym dostarcza się opinie, oceny i uzgodnienia. Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych i terenach zamkniętych konieczne jest załączenie postanowienia o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej. Pozwolenie na budowę na obszarze pomnika zagłady wymaga zaś wcześniejszego uzyskania zgody wojewody.

pozwolenie_na_budowe_i_rozbiorkeWniosek o pozwolenie na rozbiórkę również wymaga załączenia niezbędnych dokumentów. Na ich podstawie zostanie wydane pozwolenie. Organ musi posiadać odpowiednie informacje, bo w przeciwnym razie nie będzie mógł wydać decyzji. Wśród wymaganych załączników należy wymienić zgodę właściciela obiektu, szkic położenia obiektu budowlanego oraz dwa opisy. Pierwszy opis powinien szczegółowo przedstawiać zakres i sposób rozbiórki. Drugi opis powinien zaś przedstawiać sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. W zależności od potrzeb do wniosku załącza się projekt rozbiórki obiektu. Należy też załączyć pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów. W przypadku niektórych, specyficznych obiektów konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów. Warto skonsultować się z urzędem, aby dowiedzieć się, czy w danym przypadku nie są potrzebne inne załączniki.