Wpis w CEIDG. Co to jest? Rejestracja przedsiębiorcy krok po kroku.

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej jest instytucją administracji publicznej umożliwiającą założenie, rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną.

Złożenie wniosku online

Podpisanie wniosku jest niezbędne do jego złożenia. Można podpisać wniosek elektronicznie, albo tradycyjnie. Są dwie akceptowane formy podpisów elektronicznych, a mianowicie Profil Zaufany ePUAP oraz Certyfikat kwalifikowany. Należy założyć kontro na stronie CEIDG potwierdzając swoją tożsamość jedną z wymienionych wyżej form. Po uzyskaniu wiadomości z linkiem aktywacyjnym należy dokonać logowania.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie wniosku online. Należy skorzystać z formularza rejestracyjnego CEIDG-1. Uzupełnienie druku jest bardzo proste. Przedsiębiorca może skorzystać z kreatora wyjaśniającego jak wypełnić wniosek.

Wypełniony formularz należy sprawdzić przed złożeniem elektronicznego podpisu. Po złożeniu elektronicznego podpisu należy wysłać formularz. Wpis zostanie dokonany w momencie przyjęcia wniosku.

Inne sposoby złożenia wniosku

Osoby, które nie chcą podpisać wniosku elektronicznie mogą wypełnić anonimowy formularz online korzystając z formularza CEIDG-1, również za pośrednictwem serwisu internetowego CEIDG. Można też skorzystać z podpowiadającego kreatora. Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku przyszły przedsiębiorca otrzyma kod weryfikacyjny. Pomaga on odszukać wysłany anonimowo formularz. Można od razu go wydrukować, albo zapisać numer kodu. W ciągu kolejnych 7 dni wnioskodawca powinien udać się do najbliższego urzędu gminy, aby okazać kod lub formularz urzędnikowi. Dopełni on reszty formalności. Wniosek powinien być ręcznie podpisany.

Trzecim sposobem jest wypełnienie ręcznie formularza CEIDG-1 i złożenie podpisanego tradycyjnie wniosku w najbliższym urzędzie gminy.

Jak działa CEIDG?

Po złożeniu wniosku w wyżej wymieniony sposób system CEIDG komunikuje się automatycznie z innymi urzędami. PESEL służy weryfikacji tożsamości obywatelstwa polskiego. Należy także zweryfikować obywatelstwo wnioskodawcy, a za pośrednictwem Krajowego Rejestru Karnego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd Skarbowy weryfikuje lub nadaje numer NIP, a Główny Urząd Statystyczny weryfikuje lub nadaje numer REGON. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wnioskodawca zostaje zgłoszony jako płatnik, albo jako podmiot kontynuujący ubezpieczenie. Rejestracja zostaje zakończona w mniej niż 24 godziny. Świeżo upieczony przedsiębiorca otrzyma potwierdzenie rejestracji na podany adres e-mail. Chcąc wydrukować zaświadczenie należy skorzystać ze strony CEIDG. NIP pełni rolę numeru identyfikacyjnego.

Przedsiębiorco, pamiętaj o terminach

W systemie prawnym terminy pełnią ważną rolę. Można podzielić je na porządkowe, zawite i prekluzyjne. Niestety normy prawne nakładające obowiązki na przedsiębiorców bądź przyznające im uprawnienia zawierają głównie terminy prekluzyjne. Ich przekroczenie powoduje nałożenie sankcji za niedopełnienie obowiązku, albo utratę uprawnienia. Kilka terminów jest szczególnie istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności. Mają one związek bezpośrednio z wpisem przedsiębiorcy do CEIDG.

ceidgPierwszym ważnym terminem jest data złożenia wniosku. Jest to data, w którym wniosek został podpisany podpisem elektronicznym bądź w urzędzie. Data rozpoczęcia działalności to przeważnie data złożenia wniosku. Niemniej przedsiębiorca może we wniosku wskazać datę przyszłą, w której zostanie rozpoczęta działalność.

Kolejne terminy dotyczą zawieszenia i wznowienia działalności. Przedsiębiorca może zawiesić swoją działalność na czas od 30 dni do 24 miesięcy. W przypadku, gdy nie wznowi działalności przed upływem 24 miesięcy dochodzi do wykreślenia wpisu w CEIDG z urzędu. Chcąc wznowić działalność trzeba złożyć stosowny wniosek. Data wznowienia działalności to z reguły data złożenia takiego wniosku. Niemniej przedsiębiorca może wskazać w piśmie datę przyszłą.

Jeżeli przedsiębiorca zakończył działalność gospodarczą, powinien poinformować o tym w ciągu 7 dni. Taki sam termin wyznaczono dla poinformowania o zmianie danych wymuszających zmianę treści wpisu w CEIDG.