Załatwianie spraw przez Internet – jak wysłać pismo do urzędu?

Rozwój e – administracji w Polsce przynosi wiele korzyści obywatelom. Wbrew pozorom korzystanie z dobrodziejstw elektronicznej administracji nie jest trudne. Korzystają na tym przede wszystkim przedsiębiorcy, jednak katalog spraw, które można załatwić przez Internet jest znacznie szerszy niż kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wysyłanie pisma do urzędu

Chcąc załatwić formalności online należy założyć konto na portalu ePUAP. Udostępnione tam formularze umożliwiają złożenie pisma do każdego urzędu pod warunkiem, że posiada on swój podmiot na platformie ePUAP. Formularze są podzielone na grupy według kryterium załatwianych spraw. Jeżeli wśród dostępnych formularzy brakuje pisma, co rzadko się zdarza, należy skorzystać z formularza określonego jako pismo ogólne.

Pismo ogólne – kiedy można z niego skorzystać?

Formularze są przeznaczone do tworzenia pism w formacie elektronicznym wnoszonych za pośrednictwem skrzynki podawczej, albo też doręczanych przez podmioty publiczne za potwierdzeniem doręczenia. Przepisy prawa jednoznacznie określają sytuacje, w których jest możliwe załatwienie sprawy przez Internet korzystając z tak zwanego pisma ogólnego. Z formularza tego typu należy skorzystać tylko wtedy, gdy organ administracji publicznej nie określił konkretnego wzoru podania dla załatwienia określonej sprawy. Tytułem przykładu można wskazać wniosek o rejestrację pojazdu, albo wniosek o wydanie dowodu osobistego. W tych dwóch przypadkach określono odrębne formularze służące do załatwienia sprawy przez Internet. Nie skorzystamy zatem z pisma ogólnego. Drugim warunkiem jest treść przepisów prawa, które jednoznacznie muszą wskazywać na to, że daną sprawę można załatwić także przez Internet. W treści norm prawnych może znaleźć się wyrażenie, że w celu skutecznego sposobu przekazania informacji jest doręczenie jej w postaci papierowej. Oba wymienione warunki muszą być spełnione łącznie.

Kto i do kogo może złożyć pismo?

Podanie w formacie elektronicznym może złożyć każdy, kto posiada kontro na platformie ePUAP. Adresat pisma powinien być natomiast wybrany w czasie wypełniania formularza. Nie sposób przeoczyć tej formuły, ponieważ po naciśnięciu przycisku „Przejdź do formularza” pojawi się okienko, w którym trzeba będzie wybrać konkretny urząd, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Forma elektroniczna a postępowanie odwoławcze

Złożenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego. Może ono zostać zakończone przez wydanie decyzji, albo przez wydanie postanowienia. Jeżeli wydana decyzja będzie niesatysfakcjonująca dla wnioskodawcy (np. odmowa wydania pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej) należy odwołać się do administracji publicznej wyższego stopnia. O tym, jaki organ administracji publicznej jest organem odwoławczym informują ustawy. Tytułem przykładu można wskazać samorządowe kolegium odwoławcze, które jest organem odwoławczym w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (np. wójta). W stosunku do decyzji wojewody organem odwoławczym jest natomiast minister właściwy ze względu na kategorię spraw. Termin na odwołanie się od decyzji wynosi 14 dni od jej doręczenia. Po upływie podanego terminu decyzja staje się prawomocna i nie można podważyć jej zasadności.

zalatwianie_spraw_przez_internet

E – administracja nie jest całkowicie oderwana od istniejącego systemu administracji publicznej. Należy ją raczej traktować jako alternatywny sposób załatwiania urzędowych spraw. Dlatego też przepisy prawne odnoszące się do konkretnych wniosków obowiązują także w przypadku pism elektronicznych. W związku z tym termin załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej, podobnie jak opłaty oraz zestaw wymaganych załączników są takie same, jak w przypadku składania wniosku w papierowej formie.