Zgłoszenie budowy – kogo dotyczy ten obowiązek? Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie budowy do właściwego organu obejmuje niektóre roboty budowlane oraz obiekty. Ich katalog jest bardzo rozbudowany i zróżnicowany. Został on przedstawiony w ustawie Prawo budowlane.

Budowa obiektów gospodarczych przeznaczonych na cele związane z rolną produkcją i uzupełniających zabudowę zagrodową oraz wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wolno stojących parterowych gospodarczych budynków, wiat, altan i oranżerii wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. Obowiązek zgłoszenia obejmuje także budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków mających wydajność do 7,5 metrów sześciennych na dobę. Do omawianego katalogu obiektów należą także:
– wiaty przystankowe
– wiaty peronowe
– zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, do 20 metrów kwadratowych
– wolno stojące kabiny telefoniczne
– wolno stojące szafy i słupki telekomunikacyjne
– parkometry
– boiska szkolne
– boiska rekreacyjne
– korty tenisowe
– bieżnie
– miejsca postojowe dla samochodów osobowych (max. 10 stanowisk)
– telekomunikacyjne linie kablowe
– kanalizacja kablowa
– urządzenia pomiarowe państwowej służby hydrologicnzo – meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej
– obiekty budowlane przeznaczone do wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów
– przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne

Wykonywanie niektórych robót budowlanych również wymaga zgłoszenia. Mowa o remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, dociepleniu budynków o wysokości do 12 m, utwardzeniu gruntu oraz instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych. Wykonywanie szczegółowych melioracji wodnych, wykonywanie ujęć wód i przebudowa sieci, dróg, torów i urządzeń kolejowych również wymaga zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych też należy zgłosić.

Katalog obiektów objętych obowiązkiem zgłoszenia obejmuje także budowę ogrodzeń, które są usytuowane od strony dróg, placów, ulic, torów kolejowych i innych miejsc publicznych bądź mają wysokość powyżej 2,20 metrów. Instalowanie krat na wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz zabytkach powinno zostać zgłoszone właściwemu organowi. Podobnie jest w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych. Budowa obiektów małej architektury wymaga zgłoszenia, jeśli powstają one w miejscach publicznych.

Treść zgłoszenia powinna zawierać następujące informacje:
– rodzaj robót budowlanych
– zakres wykonania prac
– sposób przeprowadzenia prac budowlanych
– termin rozpoczęcia pracochłonność
Do zgłoszenia trzeba załączyć w zależności od potrzeb szkice i rysunki oraz uzgodnienia, pozwolenia i opinie, które są wymagane odrębnymi przepisami. Obowiązkowo do zgłoszenia załącza się oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Do zgłoszenia budowy przyłączy i sieci instalacji konieczne jest dołączenie projektu zagospodarowania działki lub terenu razem z opisem technicznym instalacji. Do zgłoszenia budowy obiektów małej architektury należy załączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu. Projekty muszą być wykonane przez projektanta, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane.

zgloszenie_budowyW razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ wydaje postanowienie, na podstawie którego zostaje nałożony obowiązek uzupełnienia zgłoszenia o brakujące dokumenty. Postanowienie zawiera termin wykonania obowiązku. Zgłaszający, który nie uzupełni zgłoszenia w terminie prowadzi do tego, że organ wydaje decyzję, poprzez którą wnosi sprzeciw. Ponadto organ wnosi sprzeciw w przypadku:
– zgłoszenie dotyczy budowy lub robót podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia
– budowa lub przeprowadzenie robót jest sprzeczne z przepisami prawa, w tym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
– zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, gdzie już istnieje
Organ może w drodze decyzji nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych w przypadku gdy realizacja prac może naruszyć ustalenia planu miejscowego albo spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, pogorszenie stanu środowiska, zabytków lub warunków zdrowotno – sanitarnych. Przesłanką do nałożenia obowiązku uzyskania pozwolenia jest też prawdopodobieństwo wprowadzenia, utrwalenia, zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości względem sąsiadów.