Zgłoszenie nabycia spadku. Co warto wiedzieć?

Udostępnij na:

     Spadkobiercy, którzy należą do kręgu najbliższej rodziny spadkodawcy maja możliwość korzystania z całkowitego zwolnienia od podatku. Zgłoszenie nabycia spadku trzeba zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Termin jest liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. W razie notarialnego poświadczenia dziedziczenia, termin jest liczony od dnia zarejestrowania aktu. Zgłoszenie do urzędu skarbowego jest dokonywane na druku SD- Z2. Należy zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego miejsca położenia przedmiotów spadkowych. Gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, właściwość jest ustalana zgodnie z miejscem jej położenia.

     Zgłoszenie nabycia spadku w podanym wyżej terminie pozwala na skorzystanie ze zwolnienia przysługującego członkom najbliższej rodziny spadkodawcy. Są to małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. czasem podatnik dowiaduje się o nabyciu spadku z opóźnieniem z powodu jego pobytu za granicą lub braku kontaktu z rodziną. W tym przypadku termin sześciomiesięczny jest liczony od dnia, w którym dowiedział się o jego nabyciu oraz przedstawi dowody, które to poświadczą. Całkowite zwolnienie od podatku dla członków najbliższej rodziny dotyczy spadków nabytych przed 1 stycznia 2007 roku. Dla przypomnienia, spadek nabywa się z chwilą śmierci spadkodawcy. Najbliżsi członkowie rodziny spadkodawcy korzystają z ulg na starych zasadach. Opodatkowaniu podlega tylko nadwyżka konkretnych kwot przyznanych I, II i III grupy podatkowej.

     Skutek braku zgłoszenia bądź zgłoszenie nabycia spadku po terminie to utrata zwolnienia od podatku. Spadkobierca podlega wtedy opodatkowaniu na zasadach określonych dla I grupy podatkowej. W razie uchybienia terminowi, nie ma możliwości jego przywrócenia. Jest to termin zawity. W przypadku, gdy wartość majątku nabytego nie przekracza kwoty 9637 zł, nie ma obowiązku zgłoszenia nabycia spadku. Obliczając wartość spadku w takiej sytuacji trzeba wziąć pod uwagę wartość majątku nabytego łącznie od spadkodawcy w okresie pięciu lat poprzedzających rok, kiedy nastąpiło ostatnie nabycie.