Skoki do wody. Co to jest? Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Skoki do wody są dyscypliną sportową, która polega na wykonywaniu różnorodnych ewolucji podczas skoku z wieży, której wysokość wynosi 10 metrów, albo z trampoliny o wysokości 3 metrów, bądź też z miejsca lub z rozbiegu. Skoki do wody są różnorodną dyscypliną pod tym względem, że wyróżnia się sześć grup skoków do wody. W grupie tej znajdują się skoki do wody przodem w przód, skoki do wody tyłem w tył, skoki do wody przodem w tył, skoki do wody tyłem w przód, skoki do wody śruby i skoki do wody ze stójki na rękach. Skoki mogą być wykonywane w trzech pozycjach, czyli w pozycji wyprostowanej, łamanej i w pozycji kucznej. Od 1904 r. skoki do wody są elementem programu igrzysk olimpijskich. Od 1912 r. skoki do wody do dyscyplina olimpijska, do uprawiania której uprawnione są również kobiety.

Opis, zasady, punktowanie. Jak uprawiać?

     Skoki do wody oceniają sędziowie, których jest pięciu lub siedmiu. Każdy z nich przyznaje zawodnikowi lub zawodniczce ocenę od 0 do 10. 0 punktów jest przyznawane wówczas, gdy skok do wody jest zupełnie nieudane, zaś 10 oznacza, że skok do wody wykonano właściwie, wręcz perfekcyjnie. W przypadku, gdy zawody są sędziowane przez pięciu sędziów, z wystawionych ocen odrzucane są dwie oceny: najgorszą i ocenę najlepszą, zaś pozostałe sumuje się. W sytuacji, jeśli zawody są sędziowane przez siedmiu sędziów, z ocen wystawionych zawodnikowi odrzuca się dwie najgorsze i dwie najlepsze oceny, a pozostałe trzy się sumuje. Suma punktów jest następnie mnożona przez współczynnik trudności. Proste skoki mają współczynnik od 1,2, zaś te najbardziej zaawansowane o najwyższym stopniu trudności – 3,8. Trudność skoku zależy od tego, na jakim przyrządzie został wykonany. Wyższy współczynnik trudności posiadają skoki wykonywane z trampoliny 1 – metrowej niż z trampoliny 3 – metrowej lub wieży. Warto tu dodać, że skoki do wody charakteryzujące się współczynnikiem trudności wynoszącym powyżej 3, 5 są wykonywane jedynie przez kilku zawodników na świecie. W przypadku skoków synchronicznych sędziowie oceniają nie tylko jakość skoków, ale także jakość zsynchronizowania. Skoki do wody są oceniane indywidualnie i zespołowo – równoczesność wykonania wszystkich ewolucji jest głównym kryterium oceniania skoku.

     Oceniane są przede wszystkim takie elementy, jak wybicie z deski, ewolucje w powietrzu oraz wejście do wody. W zawodach zwycięża ten zawodnik lub zespół zawodników w przypadku skoków synchronicznych, którzy uzyskają największą sumę ocen za cały program. W przypadku mężczyzn program obejmuje sześć skoków, natomiast w przypadku kobiet program składa się z pięciu skoków. Juniorzy wykonują więcej skoków, w zależności od tego, do jakiej kategorii wiekowej należą. Liczba skoków wchodzących w skład programu jest równa od 7 do 10. Przy czym należy zaznaczyć, że pięć skoków to tak zwane obowiązki. Oznacza to, że suma współczynników trudności za pięć skoków nie może przekroczyć określonej wartości. Pozostałe skoki są zwane skokami dowolnymi i charakteryzują się brakiem limitu współczynnika trudności.