Wyjazd, praca i życie na Węgrzech. Emigracja do Węgier.

Węgry są republiką położoną w środkowo – wschodniej części Europy. Kraj graniczy z Ukrainą, Słowacją, Rumunią i Serbią oraz z Chorwacją, Słowenią i Austrią.

Życie gospodarcze, kulturowe i naukowe na Węgrzech koncentruje się głównie w takich miastach, jak Budapeszt, Debreczyn, Miszkolc, Gyor, Pecz i Segedyn. Rolę języka urzędowego pełni język węgierski. Jednostka monetarną są natomiast forinty (1 forint – 100 filerów). Społeczeństwo jest tworzone głównie przez naród węgierski. Wśród mniejszości narodowych należy wymienić Słowaków i mniejszość niemiecką. Większość mieszkańców Węgier to wyznawcy katolicyzmu.

Wyjazd na Węgry

Polski obywatel korzysta z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach UE. Należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien być ważny i w dobrym stanie technicznym. Pobyt dłuższy niż 90 dni wymaga rejestracji. W przypadku wyjazdów w celach zarobkowych należy uzyskać zezwolenie na pobyt. Dokument zwany kartą pobytu jest wydawany przez regionalne oddziały Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa.

Życie na Węgrzech

Na Węgrzech nie występuje wysokie zagrożenie przestępczością. Cudzoziemcy powinni jednak zachować czujność ze względu na częste kradzieże kieszonkowe. Najwięcej kradzieży tego typu zdarza się w zatłoczonych miejscach, w tym w środkach komunikacji miejskiej, centrach handlowych i w miejscach, które są atrakcyjne turystycznie.

Polisy polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego są honorowane. Należy posiadać przy sobie szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia oraz dane adresowe instytucji, do której można się zgłosić w razie potrzeby. Przed wykupieniem polisy należy też dowiedzieć się, jaki jest tryb jej realizacji.

Na Węgrzech nie występują zagrożenia sanitarno – epidemiologiczne, w związku z czym nie wymaga się żadnych, specjalnych szczepień. W razie nagłych zachorowań i wypadku pierwsza pomoc jest udzielana bezpłatnie. Przed wyjazdem należy uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Należy okazać dokument wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lekarzowi.

Infrastruktura bankowa jest dobrze rozwinięta, a w większości punktów handlowo – usługowych można płacić kartą kredytową lub płatniczą. Wymiana walut jest oferowana przez banki i kantory. Na Węgrzech funkcjonują także punkty umożliwiające zrealizowanie błyskawicznego przekazu środków finansowych.

Rynek pracy na Węgrzech

Węgierski rynek pracy jest otwarty dla polskich pracowników. Nie wymaga się posiadania specjalnego zezwolenia, niemniej trzeba wypełnić formularz rejestracyjny w lokalnym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zatrudnienia.

Na Węgrzech panują korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Węgierskie prawo uznaje następujące formy organizacyjno – prawne:
spółki nieposiadające osobowości prawnej (spółka jawna, spółka komandytowa)
spółki posiadające osobowość prawną (spółka z.o.o., spółka akcyjna)
działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną
Poza tym, na Węgrzech można utworzyć filię lub przedstawicielstwo.

Dokąd emigrować?

wegry_emigracjaBudapeszt jest miastem położonym nad Dunajem. Jako stolica Węgier pełni ono rolę gospodarczego, handlowego i kulturalnego centrum kraju. Budapeszt jest również najważniejszym ośrodkiem przemysłowym Węgier. Dostarcza on około 25% produkcji krajowej. Przemysł maszynowy jest bardzo dobrze rozwinięty, podobnie jak przemysł środków transportu, przemysł farmaceutyczny, elektrotechniczny i tekstylny.

Debreczyn leży we wschodniej części Węgier i jest drugim co do wielkości miastem w tym kraju. Lokalna gospodarka opiera się na przemyśle elektromaszynowym oraz przemyśle środków transportu. W Debreczynie mieszczą się również zakłady przemysłu włókienniczego, odzieżowego i meblarskiego. Miasto jest jednym z głównych ośrodków przemysłu skórzano – obuwniczego i przetwórstwa spożywczego.

Miszkolc jest miastem położonym w północno – wschodniej części Węgier. Miszkolc leży w malowniczej dolinie rzeki Szinva u podnóża Gór Bukowych. W mieście rozwija się przemysł metalurgiczny, w tym przede wszystkim hutnictwo żelaza i stali. Miszkolc jest ośrodkiem przemysłu maszynowego. W mieście znajdują się zakłady produkcyjne taboru kolejowego oraz przemysłu metalowego. Poza tym, na terenie Miszkolca mieszczą się zakłady przemysłu spożywczego, elektrotechnicznego i chemicznego.

W południowej części Węgier leży Segedyn. Miasto nad Cisą jest ośrodkiem przemysłu spożywczego, włókienniczego i obuwniczego. W Segedynie znajdują się głównie zakłady mięsne, cukrownicze, owocowo – warzywne i tytoniowe. Nie brak także zakładów przemysłu chemicznego i metalowego.

W mieście Pecz położonym na południowych stokach gór Mecsek rozwija się przemysł włókienniczy, chemiczny i spożywczy. Na dobry poziomie stoi też przemysł maszynowy i mineralny. Pecz jest ważnym ośrodkiem przemysłu, handlu i kultury. Z kolei w północno – zachodniej części Węgier mieści się duży ośrodek przemysłowy zwany Gyor. Funkcjonuje tam wiele fabryk samochodów oraz taboru kolejowego. W mieście znajdują się zakłady przemysłu budowlanego, skórzanego i drzewno – papierniczego.