Jak zostać notariuszem. Czym się zajmuje notariusz?

0
75
notariusz

Notariusz zajmuje się opracowaniem aktów notarialnych, a także projektów aktów. Tworzy uwierzytelnione odpisy dokumentów i przygotowuje protesty weksli i czeków. Do jego zadań należy przechowaniedepozytu i przyjęcie oświadczenia dotyczącego spadków. Poświadcza własnoręcznym podpisem autentyczność dokumentów i zgodność odpisu oraz spisuje protokoły i inne czynności notarialne powodujące nadanie dokumentom ważności prawnej. Notariusz pracuje we własnej kancelarii lub u innego notariusza.

Czym się zajmuje notariusz?

Zarobki notariusza wynikają z taksy notarialnej, jaka jest pobierana za wykonywanie czynności notarialnych. W Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości zostały określone stawki maksymalne za świadczenie poszczególnych usług prawnych. Wysokość wynagrodzenia notariusza zależy od rodzaju i liczby czynności prawnych.

     Aby otrzymać uprawnienia do wykonywania zawodu notariusza, trzeba ukończyć studia prawnicze. Są to jednolite studia magisterskie. Po ich zakończeniu można podjąć decyzję o uzyskaniu tytułu doktora, albo zdecydować się na aplikację notarialną. Po odbyciu aplikacji zdaje się egzamin zawodowy. Następnym etapem jest odbycie obowiązkowej asesury. Nie każdy może zgłosić się na aplikację notarialną. Po pierwsze musi posiadać polskie obywatelstwo oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także musi być nieskazitelnego charakteru i dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza. Ponadto musi ukończyć wspomniane już wyższe studia prawnicze. Osoba, która chce przystąpić egzaminu na aplikację, musi złożyć takie dokumenty, jak wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego i załączniki (dowód opłaty za egzamin wstępny, trzy fotografie, kwestionariusz osobowy i życiorys, infomację o niekaralności pochodzącą z Krajowego Rejestru Karnego i dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych).

Egzamin wstępny na aplikację notarialną ma postać testu pisemnego. Składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru i trwa 2,5 godziny. Warunek zdania egzaminu to uzyskanie co najmniej 100 punktów. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu różnych dziedzin prawa. Osoby, które zdały egzamin konkursowy rozpoczynają aplikację 1 stycznia każdego roku. Trwa 30 miesięcy i odbywa się u notariusza, który został wyznaczony przez radę izby notarialnej, albo z którym aplikant zawarł umowę o pracę. Krajowa Rada Notarialna wyznacza formę i rodzaj zajęć odbywających się raz w tygodniu. Koszt aplikacji to równowartość wielokrotności płacy minimalnej. Jest ustalana każdego roku.

Egzamin

Aplikacja kończy się poprzez zdanie egzaminu notarialnego. Przedtem trzeba złożyć wnoisek o przysąpienie do egzaminu wraz z zaświadczeniem o odbyciu aplikacji notarialnj i dowodem uiszczenia opłaty za egzamin. Składa sie z trzech części i trwa trzy dni. Podczas pierwszego dnia rozwiązuje się test jednokrotnego wyboru składający się ze 100 pytań. Czas na rozwiązanie go wynosi 100 minut. Drugi etap trwa 6 godzin. Zadaniem aplikantów jest opracowanie projektu aktu notarialnego w oparciu o opisany przypadek i wydanie opinii prawnej na podstawie przedstawionego kazusu. W ciągu ostatniego dnia należy opracować drugi projekt aktu notarialnego w ciągu 4 godzin. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zawodowego, trzeba odbyć asesurę notarialną. Staż zawodowy trwa minimum 2 lata. Przedtem trzeba jeszcze złożyć wniosek o powołanie na asesora wraz z oświadczeniem notariusza, u którego staż będzie się odbywał, o gotowości zawarcia przez niego z aplikantem umowy o pracę. Należy go dostarczyć do Ministra Sprawiedliwości. W czasie trwania asesury stażysta znajduje się pod opieką notariusza prowadzącego kancelarię. Okres stażu ma na celu pogłębienie zdobytej wiedzy poprzez nabywanie doświadczenia. Po zakończeniu asesury notarialnej trzba złożyć wniosek do Ministra Sprawiedliwości. Po konsultacji z radą notarialną minister powołuje notariusza i wyznacza siedzibę kancelarii.

     Aby uzyskać wpis na listę notarialną, trzeba posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także być osobą nieskazitelnego charakteru. Ponadto trzeba odbyć aplikację notarialną i złożyć egzamin notarialny, po czym przepracować w charakterze asesora minimum 3 lata. Obowiązuje cenzus wieku, wynoszący 26 lat. Procedura powoływania notariusza i wymagania stawiane kandydatom do zawodu powodują, że profesja jest uznawana za jedną z najbardziej elitarnych, obok sędziego i prokuratora.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here