Organy wykonawcze gminy. Co to jest?

0
36
organy gminy

Organem wykonawczym gminy jest wójt, prezydent lub burmistrz. Osoba zajmująca jedno z wymienionych stanowisk zajmuje się wykonywaniem uchwał rady gminy oraz zdań gminy określonych w ustawach.

Organy wykonawcze gminy

Wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy oraz określa sposób wykonywania uchwał. Gospodaruje mieniem gminy i wykonuje budżet. Do jego obowiązków należy także zatrudnianie i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje bieżącymi sprawami samorządu gminnego. W ramach promocji gminy i współpracy s innymi jednostkami organizacyjnymi reprezentuje ją na zewnątrz. Ponadto wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią. Ogłasza i odwołuje pogotowie i alarmy przeciwpowodziowe. Jego działania są kontrolowane przez radę gminy.

Kim jest wójt gminy?

Wójt gminy to jednoosobowy organ wykonawczy wybierany w demokratycznych wyborach. Nie może nim zostać osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa i biernego prawa wyborczego. Burmistrz to organ wykonawczy w gminie miejskiej. Prezydent jest organem wykonawczym w gminie miejskiej, w której liczba mieszkańców wynosi więcej niż 100 000. Wybory organu wykonawczego w gminie są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Za wybranego wójta uważa się takiego kandydata, który otrzymał więcej niż połowę ważnych głosów. Kandydat na to stanowisko może zostać zgłoszony przez partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne i wyborców. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy, albo wyboru go przez radę gminy. Upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Osoba pełniąca stanowisko wójta może zostać odwołana przez radę gminy i przez mieszkańców poprzez specjalne referendum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here