Pozew o przywrócenie do pracy. Co to jest?

0
30
przywrócenie do pracy

Niesłuszne zwolnienie z pracy jest sytuacją, która stwarza możliwość wytoczenia powództwa przeciw pracodawcy. Zwolniony pracownik może domagać się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenia do pracy. Ponadto przysługuje mu prawo do żądania odszkodowania za okres pozostawania bez pracy. Aby było to możliwe trzeba złożyć pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji zakładu pracy. W kodeksie pracy został określony szereg obowiązków spoczywających na pracodawcy. Dotyczą między innymi zgodnego z prawem rozwiązywania umów o pracę. Pracownik, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez uzasadnienia bądź naruszył inne przepisy regulujące wypowiedzenie umowy, może żądać przywrócenia go na stanowisko. Bardzo ważnym wymogiem formalnym jest to, że poszkodowany pracownik może złożyć pozew tylko w sytuacji, jeśli umowa o pracę została rozwiązania. W czasie trwania okresu wypowiedzenia można jedynie zażądać o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne.

Kiedy zwolnienie z pracy jest niesłuszne, albo niezgodne z prawem pracy?

Sytuacje tego typu zostały dokładnie określone przez ustawodawcę. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony bez uzasadnienia to nie jedyny przypadek, który można określić mianem niesłusznego zwolnienia. Kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim oraz pracownice w ciąży nie mogą zostać zwolnione z pracy, co jest związane ze szczególną ochroną zatrudnienia w związku z macierzyństwem. Pracownik, któremu do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż cztery lata, również nie może zostać zwolniony, ale tylko wówczas, gdy okres zatrudnienia pozwala na uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Nie można także zwolnić pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym i innego rodzaju urlopach – bezpłatnym, okolicznościowym, szkoleniowym etc.

Powództwo

 Poszkodowany pracownik może wytoczyć powództwo przeciw pracodawcy. Zwolnionemu niesłusznie pracownikowi przysługuje także odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres od dwóch tygodni do trzech miesięcy, nie mniejszej od wynagrodzenia za czas wypowiedzenia umowy o pracę. Pozew o przywrócenie do pracy należy złożyć w sądzie rejonowym, w wydziale pracy. W pozwie należy określić datę i miejsce sporządzenia pisma, sąd oraz wysokość odszkodowania żądanego przez powoda. Należy wskazać na imię i nazwisko oraz adres zamieszkania swój oraz dane pozwanego. W polu przeznaczonym na dane osoby pozywanej należy wpisać nazwę i adres siedziby firmy. Nie wolno zapomnieć o tytule pozwu, który powinien brzmieć: Pozew o przywrócenie do pracy lub Pozew o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy, w zależności od żądań powoda. Następnie należy wskazać, na jakie stanowisko ma zostać przywrócony oraz na jakich warunkach pracy. W dalszej części trzeba określić żądanie zasądzenia od pozwanego odszkodowania za czas pozostawania bez pracy z ustawowymi odsetkami oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Trzeba uzasadnić swoje żądania i powołać dowody przemawiające za racją powoda. Ostatni etap to wskazanie załączników, które zostaną złożone wraz z pozwem oraz złożenie podpisu. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu jest wyższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości sporu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here