Skarga na bezczynność organu administracji. Jak napisać?

0
38
skarga na administracje

Postępowanie administracyjne, które przedłuża się z powodu bezczynności organu administracji jest jednym z problemów obywateli. Jego rozwiązaniem może być skarga na bezczynność organu. Możliwość ta została uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego. Pod pojęciem bezczynności należy rozumieć niezałatwienie sprawy w ustawowych terminach. Bezczynność jest zatem brakiem działań ze strony organu administracji lub odmową podjęcia czynności.

Skarga na bezczynność organu administracji

Nie ulega wątpliwościom, że jeżeli postępowanie wyjaśniające nie jest konieczne, organ administracji powinien jak najszybciej rozpatrzyć sprawę. W przypadku, gdy należy przedstawić dowody, organ musi załatwić sprawę w terminach ustawowych. Sprawa administracyjna musi zostać załatwiona w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku lub podania. Jedynie w przypadku szczególnie skomplikowanych spraw termin na załatwienie sprawy wynosi sześćdziesiąt dni. Organ, który nie załatwi sprawy w terminie powinien powiadomić wnioskodawcę i poinformować o przyczynach zwłoki. W zawiadomieniu musi zostać zawarta nowa data załatwienia sprawy.

Skarga na bezczynność organu administracji

     Jeśli urzędnik nie dotrzyma terminu załatwienia sprawy, petent może złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia. Zażalenie na bezczynność wójta należy złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, natomiast zażalenie na urząd powiatowy musi zostać złożone do urzędu wojewódzkiego. Jeżeli jest uzasadnione, organ wyższego stopnia powinien wyznaczyć termin załatwienia sprawy i zarządzić wyjaśnienie sprawy, ustalenie winnych oraz nakazać wprowadzenie środków, które zapobiegną podobnym sytuacjom. Gdy po złożeniu zażalenia do organu wyższego rzędu, skarżony urząd nadal będzie bezczynny, można wnieść skargę na bezczynność do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Bardzo ważne jest to, że aby móc wnieść wspomnianą skargę, trzeba wyczerpać przedstawioną wyżej drogę administracyjną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here